Оралчимҥал одьиру иһимэк

Оралчимҥал одьиру иһимэк

Ирэлду оралчимҥач гургэвчичэл куҥалду МУП „Себян“ тамаҥгатан дьавуканни. Куҥал тачин оралчимҥалду һооч бэллөттэ. Тээрингич-тэ  мээнэтэкэлдутэн ай тачин гургэвчириритэн. Куҥал орлчимҥа гургэвэн һаамулкур,оралбу-да һаалра, төөру һаалра, эҥигэвур умивра. Дөөмҥэ бэю  гиакив һаалдан аит таткаттан. Дөөмҥэду оралньун исучэ куҥал, орам айаври, мулаани ооватта, мэргэч-тэ, абгар-да. Ҥи-вут -тэ иһимэк эгдэлбури-дьур ормут һойалтадавур мандуччир, текэрэп оралчимҥалбу һиракчир. Нонан иаракан-да һупкуттэкэтэн ай бимчэ, ноҥардукутан ветеринарал, зоотехникал нөөдэтэн. Тачин мут куҥалдур дьулиткэлдэ.

Зоя СТЕПАНОВА

Написать комментарий

16 + 5 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ