Һэбээн куҥални ирилиҥур дьоондьидда

Һэбээн куҥални ирилиҥур дьоондьидда

Эрэк ирэлду минду экич омҥапта оодни. Эври һаялра  биаҕтун ирэлирэп һупкучэклэ  бивэттив. Тала гочирап Егэтки кимадьак бисин  физикаду, математикаду.
 
Тарак һупкучэк одчалан бутун Россияҥат ойлин гургэвчири «Орленок» лагерьтаки дэгэллив. Минньун Верхоян улустукун куҥал дэҕитэн. Ноҥартан билэкэтэн һодмар мөөдэчэ бисин. Ньока төөрэҥдукун һойа куҥал биситэн. Лагерьла би һойа куҥалньун һаамулкуматтив.вожатайал һоо аил биситэн. Бадьираптук һиэһэтлэн гиаки миамсив ичукэткэрэр, укчэнгэрэр. Өлөкөс ньамси мөөлкэн намни тиаматтив. Һокси инэҥиду  мөөли тиаматми һоо ибга биврэчэ. Тарбач би ньан гиаки гианилкан оорам. Тек ноҥньунтан соцсетли укчэнмэткэрэрэп. Укчэнмэчипти һэбдьэн һойа, эсэп һонрин.
 
Николас Кириллин, миан өмэн классту һупкутти 
 
Ирэлду би өмэн биаҕу чөптэрэ Якутскайла «Центральнай» кинэв ичукэчэк театрдун гургэвчирив. Буфетту бургералбу, куриччан бөдэлбэн  унирив. Һараку асатканьун дэлтэ гургэвчирит,теми ирэли һээн һоо һинмач иэлтэнин.
 
Гургэвчичэлий тамам гаридьи, дьууткий Һэбээнтэки мучурив. Адыкун инэҥили дьапки стадатки лагерла вожатаич һөрдэкун гасичалатан, гору эникэн мулгачисчир, төөрэми бөөрив һөрдэй. «Һонҥачан-3»лагерла миан дигэн куҥа бивэттин. Палаткав, дьооданалгавур бэйҥивур һөрурит. Дэлмичэв көсчирит, дөөмҥэ бэин оонмаилбан оралчимҥалньун өмэтту гургэвчирит. Этивур һаар, туркуттивур, оралчимҥалдук һупкуврит. Ирэлиҥу минҥи тачин иэлтэнин. Ибга бисин.
 
Георгий Кривошапкин, миан өмэн классту һупкутти 

Написать комментарий

шесть − четыре =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ