Семён Курилов музейгэ шахматэлэ йодооңи

Семён Курилов музейгэ шахматэлэ йодооңи

Музей — квартирэгэ С.Н. Курилова Черскэйгэ тудаа уйсьоон ветеранпэ ньэмолҕоддого шахматный турнир оодьоодэк, тамунгэлэ аальэлңа титтэ чомоодьэ землякңин.

 

 

Лэйтэйңик, идьии Нижнеколымский районгэ мероприятияпул хонут льэңил «Куриловский ньаадэк», тамун 87-ньэмолҕилңин хаин уйсьоодэк вадун шурэлэшнулбэн Семён Николаевич Курилов.

 

 

Тит лэйдиийэмэт, шахматы — тамун Сёмен Николаевичкэ  анурэлбэн йоодэлэк оодьоодэк.

Таң подьорхого музей-квартирэгэ шоромопул шахальааңил, тудэгэлэ лэйдиийоонпэ, таат аай кэлльэлңи анурэлпэ таң йоодэлэ йоодэдин. Музей сотрудникки, шурэлэшнулбэн машльуөги, Чэндилада Курилова пундум тудэ эсьиэгэлэ кэлул шоромопңин.

 

 

Турниргэ аай льэйбэдэк шурэлэшнулбэн эмдьэги Николай Николаевич Курилов, тудэл чомоодьэ художникэк, шурэлэшнулбэн, студия «Геван» редакторги.

 

 

Монтэйли, Николай Николаевич Черскэйгэ иськом льэнуннуй, шахматный турниргэ тудэл мэдин льэйбэдэк йоодэт.

 

 

Победительпэ йоодолгэ оольэлңи Иван Созонов, Людмила Андрианова, Николай Ягловский. Специальный призкэлэ тадиильэлңа: «Самый молодой участник» — Гаврил Курилов, «За волю к победе» — Дмитрий Бегунов, «Самый креативный игрок» — Николай Курилов. Призкэпулгэлэ тадиильэлңа Семён Курилов машльоопэги.

 

Алексей КУРИЛО (Автор фотопки )

«Колымская правда»

Одул титэ шурэлэшум Любовь Дёмина

Написать комментарий

16 − 15 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ