Семен Курилов музейҕа саахматпэ мэ йуораҥи

Семен Курилов музейҕа саахматпэ мэ йуораҥи

Черскийҕа С.Н.Курилов музейҕа саахматнай йуориичэ уучич. Чамариимэ чаҕадьэй чии мэ йуораҥи. Туҥ мэмдэл мөрдьэрльэлдьэ гөдэ лэйриндьэлҕа виэйуол.

 

Албэлэл Кулумаҕа мэмдэлпэ “Куриловскай хомдэмэ” уучинуй. Туҥ сукунмольҕалҕа нимэлэсиичэ Семен Куриловҕа 87 сукунмольҕалпэ льэл.

 

Саахмат – туҥньэ Семен Николаевич амудьиимэ йуораал. Тадаат туҥ чайлэҕа музейҕа чии солҕаҕаҥи. Хади, нимэлэсиичэҕанэ мэ курильииҥа тадаат саахматпэ амудьим мэ йуорааҥи. Музей чаҕадьэл көдэ Чэндилада Курилова – тудэл Семен Курилов паадьэдуо льэл. Тудэл амаан истуориялэҥ ньиэдьий. 

 

Йуориичэҕа нимэлэсиичэн эмдьэ Николай Николаевич Курилов йуорай. Тудэл мөрдьэрльэлдьэ гөдэ художник, нимэлэсиичэ, “Геван” студияҕа мэ чаҕадьэй. Кэрэс, нэмэ Николай Курилов Черскийҕа пойуодьэрукун льэл, Тадаат саахматнай йуориичэҕа эльин льэл.

 

Ньигиэйичил пугэчэнь, вальбэнь уучич, тадаат эл уудинь: йуорай чииҕа вадун арууҕа монуол-анньэй.

 

Йуориичэҕа Иван Созонов, Людмила Андрианова, Николай Ягловский алун вэйм. Специальнай вальэлпэ “Саамэй уоңодьэ йуорай көдэ” – Гаврил Курилов, “Пурэбэдьилҕа уучич” – Дмитрий Бегунов, саамэй креативнай йуорай көдэ Николай Курилов мэдьиҥа. Вальэпэ Семен Курилов паадьэдуопэ тадиҥа.

Алексей Курило Ньаачэд оно

Аруунмөрийэ: Тоенто Мария 

Написать комментарий

4 × два =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ