Олимпиада “Турэн” дьугулин мулгур

Олимпиада “Турэн” дьугулин мулгур

Ҥунмирэл ээлгэлитэн тиипти “Турэн“ олимпиада эрэв инэҥив,ойчири иэчэн дьөөр миар инэҥидун Благовещенск городла гургэи ааҥан. Эррөчин олимпиадав Амурды государственнай университет оовран, Хэйхэ китайды город ҥунмирэлдули религияли-да Депертаменньунни өмэтту. Ҥуунэмэттэн тарав Ольга Николаевна Морозова, филологическай наука докторан, ФФ АмГУ Иностраннай төөрэндули кафедран заведующаин, эвэсэлҥив аспирант Борис Осипов бэлрэн, детсад көчукэчэр куҥалбан Ольга Смирнова ҥэнун. Олимпиадали гургэвчир бутун Россия эвэнкилни, эвэсэлни, Китайдук – орочил. Эрэк һоо ай олимпиада куҥалду-да, нөсэгчэрду-дэ, һаагдылду-да элэкэн, төөрэмур һаадатан, эдэтэн-дэ омҥар, төөҥкэгрэдэтэн-дэ.

 

Надя Кривошапкина, ньуҥи классту һупкутти.

Мут Һэбээҥдукут гиавану элэкэс дьөөр куҥалбу дукуканит. Эрэв-дэмэр анҥанив чэлэн дьөрмиар тунҥан һупкуттил ньэкрэ ньан куҥав иргэтти дьуудук көчукэчэр куҥал ньан биситэн. Тала тиик һо һойа куҥал чакучар. Мут-дэмэр горимидук онлайнли гургэвчиддэп. Көчукэчэр-дук укал этчэлбу гөөнитэн. Ноҥартан икэли, донтум таҥандули, укчэнмэчэкли гургэвчиритэн эньтилньумур. Эду этчэл Вероника Кейметинова, дигэн анҥаниҥалкан асаткачан. Ноҥан икээрин, донтум таҥнин, укчэнмэттин-дэ (интервью). Интервьюду ньан эттин Кривошапкин Петя, тунҥан анҥаниҥалкан. Тарбач мут һооч өрэҥчирэп, һокачаллап. Дьулэски-дэ ”Турэн” ииндьиддэн, анҥантан һойа куҥалбу, һаагдылбу-да бэилбу чактан, гургэвчиддэн аймакань. Эгдьэн тэкэм исурап ”Турэнтэки”. Дьулэски иак өмнэкэн-дэ тартаки һөлндьиру. Тачин мут эйэттэп. Билэкэҥэт һотаранни һоо һилусидукун аваски-дэ экич һөлбуттэ куҥалбу. Аран-аран һаадун-такан аваски-вут куҥаҥчалти тог һоснивчинни һөррөттэ. Тар-да бисиклэн тек эли горинук-та бисэкэн гургэвчичэливур һоокнап, өрэлдэрэп. Дьулэски-дэ тачин гургэвчиддьип, ургэлбу һинданикан.

 

Маиза Варавина, 9 классту hупкутти

                                           

З.А.Степанова, эвэн төөрэнни методисан.

Һэбээндук.

Фото: Өгөв классал һупкуттилни „Турэн“олимпиадали гургэвчичэл

Написать комментарий

восемь − четыре =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ