Государственныйкэн Республикакэн Саха (Якутиякэн) Ылёңэт 

Государственныйкэн Республикакэн Саха (Якутиякэн) Ылёңэт 

Қликкин ыннэнқав эйңэйъйилгык мургин республиката нынрыйгыйивқин Государственныйкэн Ылёңэт. Ңотэнъылё гантомгавлен суверенитет республикакэн, қликкин ңэръамытлыңқав эйңэйъйилгык 1990 гииңитык. Ңотэнгииңит галяплыткок гантомгавлен Конституция республикакэн, левалытконаң, герб ынкъам гимн, гэюнрылин президент. Рытомгавыплыткок Декларациян гамголен ыттъыёлягты тортомгаттылягыргэты республикакэн гароссия рээн.

 

Мыкычьу вальыт республикакэн законтэ ңотэнтагнэты уйңэ нытвақэнат федеральныек аналогат. Ынңин, ымвараткэн Россияк вэтгаво нылгықин федеральный закон «Яракэн қаагынрэтгыргын», «Тайкыёлқыл этнологическакэн экспертизат», ынқанагты таңтомгаттылягыргын, майңатгыргын ыттъыёлягты Эйгысқываратэн. 

 

Республикакэн Ылёңэт нынрыйгыйивқин қликкин ңэръамытлыңқав гыройъэлгык гантомгавлен Якутскакэн Автономныйкэн Советскакэн Социалистическакэн Республика. 

 

Ңотэнъылё Якутиякэн варат Гэтэңқитпыңыткулин Эрым республикакэн Айсен Николаев. Ытлён гивлин, иңқун Якутиян — динамично майңатрегион армагосударствакэн, ямга отрасляк экономикык социальныйкэн сферак Дальный Востокык. Ңутку тэңмэчынкы нылеқин инвестиционныйкэнат проектат, социальныйкэнат программат, нымэйңэтқин инфраструктура, нытэңычвиқинэт образование, наука, тэлеңкин культуран, нъомравқэнат ценностят. 

 

«Вэлынкықун ваңэльырык активныйкэн гражданскакэн позиция, патриатизмагты вараткэн республикакэн моргынан мытрайьоңын ымыльо рычемгъовъё таңвагырго ылгу лыңъё Отечествагты!» 

 

Айсен Сергеевичына кэтъонэн таңваңэгыргын ыттъыёлкэн Президентальэн Якутиякэн Михаил Николаевынин, рытэнмавнэн ытлён тэленъепкин оравэтльано рытомгавъё Якутскакэн автономии. 

 

«Тумгытури! Ңотэнъылё тытэңқитпыңыркынитык эвнэтъылкэ, нымэльэв ыттъыёлягты мынытваркын, таңвагырго, кынтагты! Уруй — Айхал!» — тэңқитпыңыткуи Эрым Республикакэн Саха (Якутиякэн) Айсен Николаев. 

 

Гэйилыльэтлин Равтыңана

Написать комментарий

три × четыре =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ