Альтернативный службалэк эл льэтэй. Кингэлэ эл таат милльэлңа, тамунпэ йолоҕудэ кэлңитэй.

Альтернативный службалэк эл льэтэй. Кингэлэ эл таат милльэлңа, тамунпэ йолоҕудэ кэлңитэй.

21 анин киндьэгэ Президент России чумутңин мит страна шоромопңин молльэл частичный мобилизация оотэй, тамунгэлэ молльэл аай коренной омниипэңин.

 

Тамун мэдит, мит лэйдиийили митин лэддэн лэбиэпэгэ тамун нигийоотэй, хаин мит куөйпэпул ниңго кэбэйңитэй. Тамун йуөт, общественникпэ Якутия Главаңин Айсен Николаевңин монааңи, эл мингэн монут КМНС шоромопкэлэ национальный сёлпэгэт.

 

Мит мит порталгэ президент АКМНС Якутии Андрей Кривошапкин  шурэлэшооги эгэтиэльэлдьиили , таа шурэлэшоой эл минңигэн монут военный службаңин Россиский Федерацияңин КМНС шоромопулгэлэ, кинпэлэк модоңи традиционный лэбиэпэгэ таат традиционный хозяйственный уйлгэ уйсьоонпэлэк, таат кинпэлэк иркин адуөньэңи, кин лэгитиэнум тудидьэ шоромоньулпэгэлэ.

 

«Мит чиилэ ньаҕа льэт мододин!» — мони Елена Христофорова, тиң нигийоой бремягэ мони надоңой митмойдин, ньэлэмэ эл иңисьон.

 

Андрей Исаков
Одул титэ шурэлэшум Любовь Дёмина

Фото ЯСИА

Написать комментарий

восемнадцать + 3 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ