Миэкэ кэлтэй льготная подписка декадаги!

Миэкэ кэлтэй льготная подписка декадаги!

Иилул  чуңнулбэнпэ таат подписчикпэ «Илкэн» газетаңин, 3 чааха киндьэгэ  декада льготной подписки  хонтэй.

 

Тиң подьрхопулгэпкэ чомоодьэ скидка оотэй » Илкэнңин» таат йиэнбэнпэңин «Сахапечать» изданиепңин, тамун тит поңдоголо эндиитэм таат льэт тит чуму информационный полегэ льэтэйэмэт.

 

 

Газета «Илкэн» чуму мэндьэгэлэ ноудит лэйдиинум, ходо мит законодательство льэнуй, чуму мероприятиягэлэ лэйдиинум.

 

Мит чуму лэмдик льэнуй титин пундут шурэлэшнуй. Чомоодьэ мэндьэпул, ходо ТТП хоннуннуй, ходо ажуупэ эндиидин, ходо общинэпул КМНС — орган самоуправления модоонуңи… Льэңик митньэ!

«Илкэн» газетэк — тамун лэддэн шоромопул, ходо титтэл йуөнуңи, газетэк.

 

Таат аай титин льэй йиэн изданияпул ГАУ РС(Я) » Сахапечать».

Таң льготная подписка декадэки эл пульдьигэдэйңилэк!

 

Написать комментарий

один × 2 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ