Ӈунмирэл ээлгэлитэн биси тулмачимӈал инэӈиӈэтэн

Ӈунмирэл ээлгэлитэн биси тулмачимӈал инэӈиӈэтэн

Ӈунмирэл ээлгэлитэн биси тулмачимӈал инэӈиӈэтэн — эрэк дукундули, төөрэникэн-дэ тулмачимӈал профессиональнай һэбдьэкэтэн.

Эрэв илкэвэттэ ойчири билэн иланмиар инэӈидун, Һөвки бэиӈэн Иеронима Стридонскай ачча ооча инэӈидун. Ноӈан Библийав бэкэтькэмэн латынь төөрэндулэн тулматтин, теми  ноӈман тулмачимӈал һөвэк дысучимӈэдьитэн таӈутта. Эррөчин һэбдьэк бидэн Ӈунмирэл ээлгэлитэн тулмачимӈал федерациятан тэгурин 1991анӈаниду. Анӈантан эрэк һуулбиндьиддэн, исуддэн. 2017анӈаниду Генеральнай ООН ассамблеян өмэн  һэлки дылгандьин Резолюция А /RES/71/288 гаритан. Тала профессиональнай тулмачин ӈунмирэлбу чакридут, аймулданач бинидут бэлривэн унуритан, тарав төрритэн, ойчири унма 30 инэӈивэн-дэмэр Ӈунмирэл ээлгэлитэн тулмачимӈал инэӈиӈдьитэн таӈучибдан ооритан, ООН доолин илкэбдьиӈэт.

Анӈантан һэбдьэк бэйдьи девизалкан, бинит мэтуттидьин. Таралдук һаанитан эр:

 

„Тулмачин гиаки төөрэр, культурал-да биситэн һопкин“
„Бэйдьи төөрэлкэн биһис- эрэк чэлэн төөрлэ ииндьиддил бэил бинитэн һопкин“
„Тулмачин,тарак һөнтэкин“
„Тулмачин культуралбу уйулдун“
„Тулмачин: эпоха иасумачиддин һээдун ӈунмирэл культурат һулбинидун бэлэн“

„Дьулгирэптукун мээр төөрэӈнэвур ииндиддил ӈунмирэл төөрэндукур  тулмачинтан Ӈунмирэл ээлгэлитэн тиипти анӈаниӈдутан.“
„Кризис биддэкэн Аймулдан төөр ойлин бидэн элэкэнь төөрэмур гөөннэт“
„Өмэн һэлки тулмачинмай“

Тулматтан Зоя Степанова

Написать комментарий

2 × два =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ