Международный переводчик подьорхоги

Международный переводчик подьорхоги

Международный переводчик подьорхоги — профессиональный праздникэк устный таат шурэлэшонбэ переводчикэпул. Тамун льэнуннуй 30 анил киндьэгэ хаин ойльиэнульэл св. Иероним Стридонский, Хойн шоромок, тудэл латинский ажууңин Библия переводок аамэлэ, тамунгэт тудэгэлэ святой  покровительңон переводчикпэ мойт моннуңи.

 

Таң  праздниккэлэ переводчик Международный федерацийэк ( FIT) эгэтиэльэлум 1991 ньэмолҕилгэ. Тамун популярностьки ньэмолҕил ньэмолҕилгэт чоммуннуй.

 

2017 ньэмолҕилгэ 71-й Генеральный ассамблея ООН сессиягэ единогласно милльэлңа Резолюциягэлэ N° A/RES/71/288, тамун молҕо моннуңи профессиональный перевод  чуму омниипэгэлэ ньэмойнум, мир оогэн монут, ньэмодииңигэн омось модоңигэн монут, таат 30 анин киндьэгэлэ молльэлңи, таңдиэт тамун Международный перевод подьорхоги оотэй, ООН рамкэгэ.

 

Иркидьэ ньэмолҕилпэгэ таң праздниккэ тудэльэ девизэк оонуннуй, таң девизпэ, ситуация йуөт, йиэнбэн оонуннуй. Титтэл титимиэнуңи:

 

» Переводэк — основалэк ниңгэй аажуупэгэ таат культура многообразиягэ».

«Ажуупэ правапэги: тамун  шоромопул чуму правапэги»

«Переводэк таат разнообразийэк»

«Перевод тамун межкультурный связьэлэк.

«Перевод тамун омось хонгэн монут культурный наследиелэк хаин эпоха йиэнбэнңон кудуйнуннуй»

«Перевод таат коренной омниипэ ажуупэги Международный коренной омниипэ ажуупэги ньэмолҕилгэ»

«Нуктин ажуупэ мирңин кризис молҕо»

«Ньэмойл перевод ааңидэ»

 

Андрей Исаков
Одул титэ шурэлэшум Любовь Дёмина

Написать комментарий

4 × 1 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ