Бутун Төөр ҥунмирэлни элгэлитэн илкэпти һаҕдыл инэҥиҥдьитэн өрэмкэттэм, эскэрэм!

Бутун Төөр ҥунмирэлни элгэлитэн илкэпти һаҕдыл инэҥиҥдьитэн өрэмкэттэм, эскэрэм!

Ньока төөрэҥнэн индьиддилбу һаҕдылбу бэкэчутэн эскэрэм, өрэмкэттэм. Мэргэндукуй ньэсэч  бинив дьулиттэм! Төөр ойлан ноҥартан индьиддэкэтэн ньамси,дулам нөсэҕчэрду. Бинилэвур ноҥартан һойав гургэв эттитэн, ургэлбу һинданикан эрдэлэн исритан. Мут ноҥардьитан һоч һокаттап, ноҥарбутан төөҥкэрэп, айаврап, эгдьэн тэкэм исурап.

 

Һагдылбу одьаагалда

 

Һойав анҥанилбу
Төөр оилан чилдачал,
Һойа дьугармав һоотучал
Һаҕдыҥалти кэмпэргэн
Ииндьидьэндэ текэрлэн.
Эвэн гөмкэрэн бисни
„Һаҕды бэй иалдартаддин-да ай“
Тачин ииникэн ноҥартан
Нөсэҕчэрбу төруттэ,
Бинивутэн одьаара.
Тарав унугал мут
Мугдэкэн һигила биннэн.
Асум Һөвки бөөдэҥмэн
Ииндьиддэтэн һаҕдыл.

Зоя Афанасьевна Степанова

Зина Потапова фотон: Һэбээн һаҕдыҥални

Написать комментарий

2 + одиннадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ