«Магдебург» Кулума альҕаньэҥ уутэй

«Магдебург» Кулума альҕаньэҥ уутэй

Кин-йаан чайлэл ңолаарэлэк Албэлэл Кулумаҕа рефрижератор «Магдебург» Грузньэҥ Кулума улусҕа сельхозпредприятияпэҕа кэлутэй.

 

 

Лайҕудэҥ йавулҕа Кулумаҕат Лена энуҕа рефрижератор кулума альҕаньэҥ уутэй Албэлэл Кулумаги сельскай иэруу моойчэ Альберт Винокуров редакцияҕа “Колымская правда” ньиэдьий хабун альҕапэ мэдьиҥа.

 

 

Идьиэ улус саабандьэбаниэчэпэ 171,89 тонн альҕапэ мэдьиҥа. СХПК КМНС «Походский» пойуодьэ альҕапэ льэл.

Титтэлҕа 88,73 тонна альҕапэ мэдьиҥа. Кийуол местаҕа СПК КРО «Турваургин», титтэл 55,72 тонна мэдьиҥа. Йаан местаҕа ИП Николай Негреба – 15,07 тонна. Идьиэ мит рефрижератор «Магдебург» маануҥа, нэмэ грузпэ Якутскҕат мэдьитэҥа тадаат Кулума альҕапэ Якутскҕа почэсэй.     

 

Алексей КУРИЛО (автор ньаачэд-оно)

Аруунмөрийэ – Тоенто Мария

Написать комментарий

6 + двенадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ