Ымвараткэн йилыльэткин ылёңэт

Ымвараткэн йилыльэткин ылёңэт

Ымвараткэн йилыльэткин ылёңэт — профессиональныйкэн праздник вэтгавкэн ынкъам кэличиткин йилыльэтгыргын. Нырынгйивқин қликкин мынгытқав эйңэйъйилгык ылёңэтык титэ уйңэ гэнъэтлин Св. Иеронима Стридонскийкэн, ынан гэйилыльэтлин ымыльэты Библиян латинскийкэн йилеты, ытлён эңэңыльын вириңыльын йилыльэтгыргыкин.

Праздник гэнрынгыйивлин Ымвараткэн федерация йилыльэтгыргэн (FIT) 1991 гииңитык. Таңлыги лыңъё ңотэнпраздник лыги нылгықин эмқынгииңитык.

2017 гииңитык ңыроққликкин мынгыткэн ыннэнқавык сессияк Генеральныйкэн ассамблеик ООН ымыльорык ганъялен Резолюциян № А/RES/ 71/288, миңкы роль лыгийилыльэтгыргэн омакатгырго нитқин варатэн, амараквыргэты, чечавынго чама майңатгырго ыттъыёлягты, қликкин мынгытқав — ым эйңэйъйилгык ганымңылявлен Ымвараткэн ылёңэт йилыльэтыльын, гэнрынгыйивлин ООН.

Эмқынгииңытык праздникык чиниткин девиз, алва нынъэлқин ямга ситуацияйпы.

Ңотқэнат ынкэкинэйпы :

 

«Йилыльэтгыргын — рытомгаквыргын мыкъйилиил ынкъам культуракэн многообразиян»
«Қэглын йилыкин: рытомгаквыргын ымыльо оравэтльэн қэглын»
«Йилыльэтгыргын амалваң вальын»
«Йилыльэтгыргын қынур ыргисгу культуракэн томгыльатгыргын»
«Йилыльэтгыргын: винрэтыльын майңатгырго культурныйкэн наследиян эпохак алва нъалгыргык
«Йилыльэтгыргын чама йилыт авыннымытвальэн варатэн 
Ымвараткэн гииңитык йилыт авыннымытвальэн варатэн
» Льук вэтгавтэ амараквыргэты кризисык «
» Кынмалчет йилыльэтгыргык»

 

Гэйилыльэтлин Равтыңана

Фото: Интернет

Написать комментарий

десять + пять =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ