Далбула адыкун ээриду газету дукукан бидьин

Далбула адыкун ээриду газету дукукан бидьин

Төөҥкэрит таҥамҥал, газету дукуканил бэил,ойчири  билэн 3-с инэҥидукун, „Илкэн“газетав адыкун таманду дукуканнасан бидьин.

Эрэк инэҥилду „Илкэм“ тадук-та һөнтэлбу „Саха печать“ ньөөврилбэн изданиелбу дукукандай ээрин дьуллэ бичэдукун ээрин адыкудмар бидьин, тарак ньимэр бюджетбан төрутти биннэн, тарбач ньан республикала иак оддиван укчэнэкэлбу һаадаснан бэлдьин.

„Илкэн“ газета эрэгэр амаргаг анҥамта  укчэнэкэлбу ньөввөттэн мэн страницалдулай, иткал оон һөнтэлбэривутэн, һөнтэлбу-дэ мероприятиелбу-да ҥээримкэттэн. Мут манруттап эрэгэр һуу амаргаг анҥамта укчэнэкэлбу газеттук таҥдассан. ТТП, һагарси делолбу, төөрэмур иимкэндэвур. КМНС общинални — мээнур мээнкэн ҥэнуддил бисивутэн. Теми эрэгэр мутньун билдэ!

 

„Илкэн“ — эрэк Иҥэнь төөр бэиҥэлни дьугулитэн ноҥартан бэйдьур иасалдьур тарав көйэттитэн.

Написать комментарий

шестнадцать − 12 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ