Айсен Николаев: Һупкучимҥэ инэҥидьин өрэмкэттэм, эскэрэм!

Айсен Николаев: Һупкучимҥэ инэҥидьин өрэмкэттэм, эскэрэм!

Эрэв инэҥу ойчири билэн 5 инэҥин, Россияла, һөнтэ-дэ бугалдула Һупкучимҥэ инэҥиҥмэн илкэҥнэр. Ньока төөрэҥэн Ҥуунэмэтти бэгэнни Айсен Николаев һупкучимҥэлбу эскэн, Һупкучин доолин гургэвчимҥэлбу-дэ бэкэчутэн ветераналбу ньан эрэк ай һэбдьэкэч.

— Эрэк һэбдьэк буглат һооч төөҥкэпти. Өмэтэл бэй бинилии һөлбуттэн һээрри, дусли дьоҥчидьаку мээн айаврии һупкучимҥэй дьугулин. Ҥи ноҥандун бинилэ иидэн төрутчэв, дьулгидэвэн аанҥачав. Эрэк өруси инэҥиду һупкучимҥэлдур бэкэтьутэн эгдьэн ТЭКЭМ исугалда муту касагникан, чэлэн ургэлбу һинданикан, гургэвур айавникан, эникэн амаски митта, маҥчиникан, элэчэндьур гуусэктэҥдьиттэн, куҥалбу һавай һотлин ҥэнудэвур, бэлдэвур.

Нуунэмэтти бэгэнти мээн эскэдэҥнэй укчэннин анҥамта һупкучэкэлбу обдьиҥаван, ремом (айҥурун) обаддиван, һупкучэкэлду анҥамта һупкучилдывун дьооданалбу бөөпчэвэн.

„Эрэк өруси инэҥиду дьулиттэм һупкучимҥэлду, куҥалбу иргэчимҥэлду, эгдьэн һупкучэклэ (ВУЗалдула) гургэвчиддилду, ветеран-һупкучимҥэлду абгарач бинив, ньэсу, гургэлэвур һойав эттэтэн! — гөөнин Бэгэн мээн эскэдэҥнэй.

Дукран А.Исаков, тулматтан З.Степанова.

Написать комментарий

18 − 10 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ