Дөмҥэлэ гургэвчиддилбу эскэникэн

Дөмҥэлэ гургэвчиддилбу эскэникэн

Дөмҥэлэ ииндьиддилду мутту ҥи-дук-тэ һодмар төөҥкэври оралчимҥал бис,һодмарач һэрвиҥтэрит, айаври дьэлгэнкэҥэт -оран. Ач орна элэ урэкчэр доолатан ииндьиддилду мутту бинит ачча. Эрэк  билэк бэиҥэлни дьэбгэлдэҥгэтэн улрэдук һулэку иав-да этэнни бакра. Огород дьэблэвэн һойач, бэй бэкэтьбэн улиттэй, экич һиэвкэн,һөкэм,свиньяв, дьуу дэгилбэн иргэттэй элэ ургэ.

Эрэк инэҥилду оралчимҥалти оралбу таҥдавур кимачидда. Анҥанив чөптэрэ гургэвчичэтэн муданни ичуһэндьин. Асум  һонҥачам, орам, эникэн бэрир, эрдэлэн бивкэнчиддитэн-дэ һааваһандьин. Эрэк эгдьэн, киҥки гургэдук һиэврэн.

Һэбдьэк, дэрэмкэчэк оралчимҥалду оок-та ачча.
Аанҥаничам коҥдас орам һөлуччир, көсчиддьир, эрэгэр һовнаддьир, теми тамантан-да таду элэкэнь биннэт тамабаннан.

Совхоз биҥсин ҥи-дук-тэ һойа тамаҥалкасал, эҥэйэл оралчимҥал, Һупкучимҥэл биврэритэн.
Мулань, тек тачин эсни бис.

Стадалду оран курен ообаннан, тугэрэп дьувутан айҥуруми ибга биврэмчэ. Совхоз биньирэптукун тикэрлэн эникэн һэгдэррэ тачин-ту гургэвчиддил бригадал эрэк 9, 8, 2 стадал, 7 стадав, бэрипчэв, гиавану элэкэс амаски гургэвчири оовканитан. Тала нөсэҕчэр оралчидда.

 

Совхоз 13 стадалкан бидэҥдукун һулапчал эрэл. Тадук һөнтэл 1, 4, 6, 11, 12 стадал нипкукпитэн. 3 ,5, 10 бригадал бичэдутэн общинал ооритан. Эрэк дасапчал-дук өмэтэлдулэтэн тысячадук һулэк оралбу иргэчэддитэн.

Тардиндьакан оран илэ һөрдэҥмэн ҥи-дэ эсни һаар. Мамси тарак. Тик гургэвчиддилду стадалду (9, 8, 2, 7) эгдьэн бэлэн бисэкэн ай бимчэ курев, дьууватан айҥуринду. Таду һөнтэ бэилдук бригадав тэгуридьур оовканакатан, гургэлитэн тамникан. Мээн эҥидьур оралчимҥал этэр эттэ тарав, эҥитэн абал. Ормур һөлуччир гу, курев оодьир гу?

АО „Прогноз“ бэлдэҥдьин тамалдьи эрэв боланиду 8 стада бригададун, „һендел“ общинаду куреҥгэтэн ооритан. Тачин һөнтэлду ньан ай бимчэ. Бөбчэ тамам бэкэтьтутэн тэрэкэлдьи бориттакатан. Бэлэнду бөөбчэв тамам Аминистрация ньан МУП „Себян“  боричаннан.

Дөмҥэ гургэвчимҥэлни инэҥиҥмэтэн тиинив илкэнитэн. Муту уличэдди бэиҥэлбур чэлэвутэн эрэк һэбдьэкчитэн эскэгэлдэ,һоокамкаткалда! Һойав этэм гургэдутэн, абгарач биддэтэн дьулиткэлдэ! Ньан ноҥардутан эгдьэм тэкэм исугалда!

 

З.А. Степанова

Написать комментарий

семнадцать + 14 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ