Мульфильмэпул одуд ажуулэ

Мульфильмэпул одуд ажуулэ

Благотворительный фонд одулпэ возрождениегэн «Ярхадана» ньаҕа ООО «МультиДиТек» аальэлңа одулпэңин  илльэ проекткэлэ «Анимированный русско-юкагирский разговорник лесных юкагиров «Анньэл Одул» таат «Электронный  мобильный разговорник «Wadul», тамун эндиидин вадул таат одул ажуупэги.

 

 

«Анньэл Одул» проектки, тамунгэлэ аальэлңа йообии одул ажуугэн — одулпэңин, тамунпэ модоңи Верхнеколымский улускэ. Таң проекткэ льэңи йаалоой  темапул «Ньэлэйтэйл», «Лэгул», «Ньиэр таат шөрилпэ», тамунгэлэ аальэлңа хамиэдин уөрпэңин лэйдиидин илльэ ажуугэлэ таат выражениепулгэлэ.

 

 

Таң проект участникпэ оольэлңи кисьэйоонпэ Нелемнский школагэ.

 

Мультиккэ льэйбэнпэ главный геройпэ — паайпэдуө Ярхадана таат куөйпэдуө Тохся, тамунпэгэн анньэңи школагэ кисьэйоонпэ — Сахайа Миронова таат Вячеслав Солнцев, процесскэлэ координировала кисьнулбэн одуд ажуулэ Алёна Миронова.

 

 

колымскиеновости.рф

Алена Миронова

Одул титэ шурэлэшум Любовь Дёмина.

Написать комментарий

пятнадцать − три =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ