Аявна куӈалду

Аявна куӈалду

Дорова, куҥал! Эр хунду  эвэды страницав, таҥдасан гөми, тинэп. Ху-дэ мэн дуктаҥур эрэгэр тинэкэсэн ай бимчи.

 

Мунрукан

 

Окат бургаган иманран

илэ-тала аӈапча – 

Мунрукан дөдэне бөдэлэн

элэ төрлэ бивэтчэ. 

 

Гургатан – такан талалнан,

Мявунни хинмач пэтэлнэн.

Аран-да эвэч биннэвэн

Хэӈитчэ ноӈман хуличан.

 

Х. Суздалов

 

 

Чивкачар

 

Тугэрэп хякитал

иманрач дасапчал.

Тугэрэп чивкачар

иалбунук чибартар.

 

Тугэни

 

Иманра тикрэн,

хялта хорун.

Инэӈ урумкун одни.

Эйду иӈэмрэн, хопканникан,

эйду хиӈуттэн эрэли

Амкачар чулбалра

хякитал нёбалра,

төр эрэли ӈэриснэн.

Кабяву, мунрукам,иманра урэчим

акнилти бардала буюссэ.

Исагла, делгэнкэл удютан таӈникан,

хуркалбур, капкарбур тулнэссэ…

 

М. Белолюбская

 

Страницав хунду анин Л. Лебедева, онярин С. Винокурова

 

Написать комментарий

девятнадцать − 11 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ