Мэрэти стуолу эрэли укчэнмэчэк.

Мэрэти стуолу эрэли укчэнмэчэк.

Һи ай ZOOMли мэпетр столу эрээли көчукэр куҥалбу иргэчимҥэл ээлгэлитэн ҥэннэн. Тарак көчукэр куҥаҥалбур балданҥа төөрэнду оон һупкучиннэт дьугулин бисин. Эррочин укчэнмэчэку ҥунэмэтникэн ооритан ФГБУ „ФИРЯ народов РФ“ Ньока төөрэҥнэн гургэвчири филиалан, АОУ РС(Я) Институт развития и повышения квалификацииим С.Н.Донского-2“. Ноҥардутан бэлрин Ҥунмирэл гиамачин дьуутан.

 

Камчаткадук Эссө гэрбэ эвэсэл ииндьиддитэн билэктукутэн ньан иргэчимҥэ мээн гургэи укчэннин.

Нулгэвэтти ньимэрэл һурэлбутэн иргэттидутэн, һупкуттидутэн-дэ бэлри гургэлбур һаамулкувкан детсад  иргэчимҥэлни тар укчэнмэчэкту. Бэкэчэн 9 детсадал иргэчимҥэлтэн укчэннэ мээн гургэвур дьугулин. Эрэк Оленёк улусан „Кэрэчээнэ“ гэрбэ детсад игэчимҥэн, Томпо улусан Тополинай билэктуктукун „Оленёнок“ детсад, Дулаг кулума улусан Берёзовка билэктукун „Энкэчэн“ детсад, Мома улусан Сасыр билэктукун „Осикат“ ньан Хонуу билэктук „Сказка“ детсадал, Кобяй улусан Себян-Кюель билэктукун „Нолтэнкэ“ детсад, Мирный городдук „Теремок“, Алдан улустук Хатыстыр билэктук „Сардана“ детсад. Камчаткадук Эссө гэрбэ эвэсэл ииндьиддитэн билэктукутэн ньан иргэчимҥэ мээн гургэи укчэннин.
Илэ-дэ төөрэмур урукандавур, һуулбимкэндэвур-дэ мандучаддитан ичуснэн элэ. Тарав оодавур гиаки гургэлбу ньэкэдитэн-дэ ньан һэбдьэнь бисин долчиракат.

 

Дьулэски төөрэмур эдэвур бэрир эррөчин гургэл, укчэнмэчэкэл һооч бэлдьир мулгаттам. Куҥакарбур төөрэһэмкэндэвур мандудьип дьулэски.

З.А.Степанова

 

Написать комментарий

четыре × 1 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ