Выставкэлэк: ЛЭМДИК ШӨРИЛЭШНУМЛЭ ЧИЭДЬЭ ОХНООГЭ…

Выставкэлэк: ЛЭМДИК ШӨРИЛЭШНУМЛЭ ЧИЭДЬЭ ОХНООГЭ…

Фотографийэк йуөнумэ, лэмдик шөрилэдэйнумлэ чиэдьэ охно стеклогэ. өнмэ эйрэшну, тамун хоҕиэлэк, мэт доисторический эндьонгэ хоботэк йуөмэ. Тамунгэлэ снимок авторги Николай Курилов моннуй, туөн клыкньэй моржэлэк, пудэн — ниңго нодопул…

Мит льэйиили фотовыставкэгэ лэйдиийоон художник-график, заслуженный деятель искусств РС(Я), народный Якутия художниккэ, член Союза писателей РФ Николай Куриловкэ тудэ студиягэ Союз художников «Арт-сити» Якутскэй городкэ.

 

— Мэт тиң фотографияпул мэт смартфонэ аальэлдьэ, хаин ковид пандемияги оодьоодэк, — молльэл Николай Николаевич. — Титтэл мэ таатмиэңи ходо мэт аамбэдэк выставкэңин «Мир охноогэт», таң кэбэйлоол поорэгэ 2021 ньэмолҕилгэ…

— Ходит илльэ выставкэк ньууги «Юкагирский график Ханьджи?»

— Ханьджи вадун ажуугэ тамун «чиэдьэлэк». Тамун мэт кишэдин мэ льэнуйэ ходо мит пэдэк шөрилэшут аануннум охноопэгэ. Тамун надооңоой чугон, омось йуөдин, лэмдик тэт идьии йуөнумэк, тамун чугоон эрэ ойльэти комнатный температурэгэ…

 

Таң работэпул йуөлукэ, хатэ миткэлэ нилги эл уушэ, Николай Курилов пундумбэдэк, ходо тудэл смартфонэ эйтэм подьорхо аайии таң чиэдьэгэлэ охноопэгэн, тамунпэ шөрилэпки йиэнбэн оонуңи : угуйэлмэ ажоон, подьорхомо, йоолэмэ. «Лэйдиийэмэт, хаин фото аанумэк двойной раамэгэ, таңнуги йуөдин надоңоой, кадрэ молҕоддого льэтэй «эл надоңоодьэ» вещепул. Таат льэт, таң трубэпул, шарилэпул, проводпэ хаин йэльоодьэ мадаануй, эгиэнуннуй титтэл чэнчэ образпэлэк тадиинуңилэ.»

 

Таат льэт, мэт аай йуөну таң годзилла, тамун омон подьоҕодэ пиэдиэнуннуй йуолэмэ город лосьилпэгэ. Таат моннуйэ, йиэн аңдьэлэ йуөлукэ мит лэбиэңин, мит лэбиэ йэнбэнңон кудуйиннуй. Омосьооңон оонуннуй.

Тиң мит лэбиэ омосьоонңин аануңик…

Фотовыставка Н.Н.Курилова уйинуй 21 чааха киндьэгэт 7 анин киндьэңин, адреспэгэн ул. Белинского, 44, студия «Арт-сити».

Валентин ХОТУ
Автор фотоги
Одул титэ шурэлэшум Любовь Дёмина

Написать комментарий

5 + два =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ