Черскай пэчуолэкҕа Чавлааҕар алҕамлал эвйэн омопэ саҕанэтэҥи

Черскай пэчуолэкҕа Чавлааҕар алҕамлал эвйэн омопэ саҕанэтэҥи

22 лэвэймэ ладьин мольҕалҕа моойчэн чаҕадьэл нимэҕа чама солҕидьэл уучич. Тадаа курильилэҥ мэтул, нэмэ Черскай пэчуолэк Россия чавлааҕар алҕамлал эвйэн омоги традиционнай лукунбурубэҕа тадааат традиционнай иэруун мэмдэлпэҕа сэврэтэл.

 

Солҕидьэлҕа Албэлэл Кулума моойчэ Валерий Сентяков, улус депутат тадаат чавлааҕар алҕамлал эвйэн омоги ассоциация моойчэ Александр Таврат льэҥи.

Солҕидьэн председатель тадаат Черскай пэчуолэк моойчэ Александр Марков мэтул, нэмэ Черский пэчуолэк наадэҥ алҕамлал эвйэн омоги федеральнай переченьҕа сэврэтэл. Черскай пэчуолэк эвйэн чии пенсионнай, медицинскай мэмдэлпэ, Иэруулҕа тадаат саабандьэ иэруул льготапэлэк мэ мооймтэҥа.

 

 

Албэлэл Кулума пэчуолэкпэ тун, ууйиль мэдьиҥа, тадаат улус ордьан алҕамлал эвйэн омопэ эл мэдьим. Эльин туҥньэ чаҕадьэлҕа наадэҥ амутнэҥ эппиэт солҕидьэлҕа нуу. Тадаат Моойчэн чаҕадьэл нимэ Арктикан Министерстваньэҥ туҥ мэмдэл мэ чаҥадьанаай.

Солҕидьэл умусэй, нэмэ чаҕадьэй чии туҥньэ ууйиль мэ нуу.

Собиэт депутатпэн Черский пэчуолэк моойчэ Михаил Чабуркин
Ньачэд-оно Алексей Курило.

Арунм6рийэ — Тоенто Мария

Пойумуй: https://xn--80aaahk6aahjspmj2lsc.xn--p1ai/article/76426

Написать комментарий

два × 1 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ