Упэньилду, абыганьилду эскэн

Упэньилду, абыганьилду эскэн

Упэньилду,абыганьилду эскэн

 

Упэньилбур, абыганьилбур
Бинит төрудэндьин мулгаттап.
Ноҥартан бисэкэтэн мут бисэп. 
Төөр ойдун ииндьиддэп.

Эрэк миамси бэил.
Эрэк төөрду гору тэгэтми,
Һойав иччэл, чилдачал.

Ноҥартан -бинит һопкин.

 

Мулгурал, мэргэчэл.
Һанинтан һуунта, эҥэйэ.
Бини гэрбэв одьаарил.

Теми-дэ һовки таралбу
Төөрлэ гору дьаватча.
Һурэлдур эмэндэтэн
Чэлэн һаари эҥэйэвур.

Зоя Степанова

Написать комментарий

16 − 6 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ