Хандьэ йархэдэльилҕа нимэлэ ирисуйдануй

Хандьэ йархэдэльилҕа нимэлэ ирисуйдануй

Мэт ньаачэд-оноҕа мэр ичуонуйэҥ тадаат мэт мэ лэйтэйну-будьэҥ, нэмэ оорэлэк йарахэдэльилҕа мэ ирисуйуол. Анморҕи, туҥньэ холҕол дитэ бандьэҥ, амутнэҥ холҕол йуоҕул мэр ичуонуйэҥ. Тан Николай Курилов мони, нэмэ эл холҕол тэньи чавул аҕарэндьэрукун чупонэй сальдарииньэҥ, пурэн – пойуодьэ уйэньэйрукунпэ.

 

Мит мөрдьэндьэ художник-график Николай Курилов ньаачэд-оно киисэлҕа льэйли, 

 • Мэт ньаачэд-оно смартфонлэк виэл, ханьин ковид пандемия льэл – Николай курилов мони – туҥньэ ньаачэд-онопэ мит тидаҥҕалбэ киисэлньэҥ дитэ бандьэ, чуоҕаймэ 2021 с.
 • Хуодьиир туҥ киисэл “Вадун график Ханджи” нодьэҥ?
 • Ханджи вадунаруулэу туҥньэ хандьэ. Мэт туҥунлэк йуосэл-будьэҥ, нэмэ мит лэвэйнбурубэ амучэ-сукуд мэ виэм. Ахун мэт йархэдэльилҕа льэл. Наадуо туҥньэ эл лайитэл тадаат моментлэҥ мэ мэдьим, тан йархэ пугудьэ комнатаҕа мэр альаай.

 

 

Льэлгумун мит чаҕадьэлпэ ичуонум, Николай Курилов хуодэҥ ньаачэд-онопэ виэл мэ Ньиэдьий. Тудэл хандьэ йархэдэльилҕа идьигойгиндэ, чайлэлэк тадаат авйааҕандэҥ мэ кэриэй, “Ханьин мэ кэриэл, ньаачэд-оноҕа виэн сукун эйуунул. Олдэ туҥньэ турубаапэ, крышапэ эл туҥиэнуҥа, панхудэҥ амутнэҥ льэнул”.

 

 

— Хадьир ичуок, туҥ сиарул чирэмэдиэ, кичиэн волмэ дитэ бандьэҥ. Тан хандьэ йадҕил дитэ, халэл дитэ, пулгидьилэ йуорпурэҕа дитэ бандьэҥ – Николай Николаевич аҕальвэл – Тэньи японскай сукун мэдьим, поҕодэн лайниичэчии аарииньэҥ…      Хадьир энмун хандьэ йархэдэльилҕа ичуол, нэмэ тудэ олдичинум…

 

 

Ваай годзилҕа ичуонуҥ, хади куорат авйааҕар лачилҕа поҕодэлэк чайлиил. Тадаат тудэ чуҥдэ мэдьим, нэмэ сукунбандьэрукунҕа виэн лааҕар ичуоҕанэ, лэвэйнбурубэ амутнэҥ лааҕар льэнул. Малаа мит дэвэйнбурубэ амутнэҥ лааҕарҕа виэл.

 

Н.Н. Курилов Киисэл 21 октябрьҕа – 7 ноябрьҕа льэтэл

Адрес: ул. Белинского, 44, студия «Арт-сити».

 

Валентин ХОТУ

Автор ньаачэд-оно

Аруун-мөрийэ – Тоенто Мария

Написать комментарий

15 − 1 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ