Одулпэ пиктографический шурэлэпул Якутский музейгэ им. Ем.Ярославского эгэтэңитэм

Одулпэ пиктографический шурэлэпул Якутский музейгэ им. Ем.Ярославского эгэтэңитэм

Республика столицагэ 4 шашии киндьэгэ Якутский им.Ем.Ярославского музейгэ выставкэлэк «Юкагирские пиктографические письмена» йоҕодаайтэй. Одулпэ идеографический шурэлэк  поньхаараа шаан хааргэ, тооспэлэк, атахун типңон льэт льэңил: куөйпэн ( хадуңгэ шөрилэшнуңа хаңичэпул хонолпэги) таат паайпэн шөрилэк ( таа шөрилэшнуңа анурэл — шурэлэк).

Киэйэн таң одулпэ шурэлэшоолпэги нугульэлум таа ссылкагэ 1895 ньэмолҕилгэ модойоолбэн  Лэддэн  народоволецэк В.И. Йохельсон.

 

Так знакпэ одулпэ чоҕойоло аануңа шаан хааргэ. Таң шурэлэгэлэ таат таң шаан хааргэлэ тос таат шаанхаар — шөрилэ моннуңи (шөрилэ шаан хааргэ).

Естественной истории американский музейгэ Нью-Йоркэгэ льэңи малҕалоой шурэлэн образецпэги — египетский иероглифэпул, шумерский клинопись, китайский иероглифэпул, латиница, инкэпул пулгэндьэ шурэлэлэк таат пиктографический одулпэ шурэлэшулпэги.

 

Ходо пундуңа митин Якутский музейгэ им.Ем.Ярославского, выставкэгэ «Юкагирские пиктографические письмена» кишэңитэм пиктограмма копияпул, хадуңгэ шөрилэшоой ходо нумэ йэкльэ эйриэнуңи, тамунпэгэлэ Владимир Йохельсон моннуйбэдэк «географический карта  зародышепул». Таат аай таа йуөтэмэт тосэпул хадуңгэ оңоодьэ мархильэк  шурэлэшут моннуйбэдэк тудэ анурэлгэлэ адилңин.

Экспозиция пундиэнум одулпэ самобытный культурэгэлэ, таа льэңи хаҕиэл хааргэт иидоодьэ хаңичэн моҕолэк, патрон абутэк йумусьумэ нойлгэт, бисерэ иидоодьэ шлеялэк тоукэн'ин, айиипэ таат лукилпэлэк  Якутский музей им.Ем.Ярославского фондэпкэгэт. 

Таң выставка «Юкагирские пиктографические письмена»  йоҕодаайтэй 4 шашии киндьэгэ 18.00 часкэ.

 

Одул титэ шурэлэшльэлум Любовь Дёмина

Написать комментарий

3 × 1 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ