Улуруо чии мобилизованнай чииҕа мэ чамбиинуҥа

Улуруо чии мобилизованнай чииҕа мэ чамбиинуҥа

Албэлэл Кулума Андрюшкино пэчуолэк саҕанэй чии улусҕат маархуол мобилизованнай чииҕа чамбиил аптаанааҥа. Ньумдэй киндьэҕан штаб, чаҕадьэй нимэпэ тадаат саҕанэйчии культурнай тадаат спортивнай мэмдэлпэ виэлҥа. Анна Буханцова мони, нэмэ саҕанэй чии 328 459 поҕодэ мэр аптэҥа.

 

 

Вайи улуруо чии С.Н.Курилов музейҕа мобилизованнай чииҕа пугудьэ сукунпэ мэр иирэнуҥа. Идьиэ 30 пугудьэ чалдьэдавурпэ, ваҕадиилиэ угурчэдуулпэ тадаат ньамиирукунпэ мэ виэйуол. Преприниматель Лариса Тарантаева драплэҥ мэ тадим, камуфляжнай сукун – Мария Слепцова тадим. Андрюшкино пэчуолэк улусҕа саамэй йөкэ аҕуол. Андрюшкино чииҕа пряжа тадаат ткань охойчиньир. Тадаат титтэл Сэриэдньэйҕат синтепон тадаат ватин мэ аалиэҥа. Черскийҕат Ольга Войная волонтерпэҕа пряжа мэ почэсэтэч. Туҥньэ чаҕадьэл амутнэҥ маархалльэҕа чамбиинуйуол. Мобилизованнай чии эньиэпэҕа, мирийэпэҕа амутнэҥ моральнай чамбиил наадуолю Анфиса Кондакова мони, нэмэ 5 ноябрьҕа настольнай теннис благотворительнай ньигиэйичил льэтэл. Өрдьэда чаҕадьэй нимэпэ, саҕанэй чии тадаат ураануй чии льэтэл. Ньигиэйичилҕа буфет мэ чаҕадьэтэл. Йавнэр поҕодэ мобилизованнай чии чамбиилҕа уутэл.

 

Наталья КЕМЛИЛЬ

«Колымская правда»

Аруунмөрийэ – Тоенто Мария
Подробнее: 
https://xn--80aaahk6aahjspmj2lsc.xn--p1ai/article/77091

Написать комментарий

2 × 1 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ