Эвэды этно-фольклорнай ансамбль»Сээдьэ» дьугулин дьоондьидьак

Эвэды этно-фольклорнай ансамбль»Сээдьэ» дьугулин дьоондьидьак

Тысяча уйун ньама надан миан аанҥанил нонаптутан элэкэс эвэсэлдук «Сээдьэ» этно-фольклорнай ансамбль ньөөрин. Тарав тэгурин таракам нөсэҕчэн эвэн бэиҥэн Эдуард Прокопьевич Клепечин. Һэргэг кулума улусан Черскэй билэктукун эвэсэлбу, чукчалбу, юкагиралбу чакридьи Эдуард Клепечин тарал ҥунмирэл төөрэндьитэн, ньокадич-та, ньучидич-та икээлбу уулдуканин. «Сэдьэ»-дэмэр иһимэк Иҥэнь Төөр адыкун таҥулкан ҥунмирэлни икээвэтэн бутун Россия (дьулэп СССР) бугалдулин, граница-да төлдэлин долдуканин. Эдуард бэйдьи һооч балданҥа төөрэми һэрвиҥтэри бисин, Иҥэньгидэ бугандьайи миавандукуй айаврин. Эливун тарак эгдьэн патриотан бисин. Икээри дылганни, тарав долчимҥалтаки исурин һоо һэбдьэньи, ҥидук-тэ һөөнтэч бисин. Тарав сценала оон ноҥан эвиривэн бэкэччур көйэттит, тарав иччэл. Долчичал бэил дьооҥчирап. Бэй-ньун айавникан, һаньиндулай иврин икээлни биситэн эрэк ансамбльҥи.
       

Мут буглат Һэбээндулэ-дэ ноҥартан искиннитан. Эрэк республиканскай олралчимҥал Слётатан бисин. Таракам, Һээбэмҥэл, һооч өрэнэникэн, ансамбльу, Эдуард Клепечим бакалдарит. Далси оран өкэньдьин, енҥэдьин, улрэдьин-дэ төйрит. Таду һооч һокнитан ноҥартан. Эвэды, чукчады, ньокады икээлбу долчиникан мэргэнти ҥээриллин, миаванти өрэлдэрин. Һисэчин дискотекала залу милтэрэ, көплэттэвур, бэил чиидьуритан. Һаан бэил, сценала-да ойчиридьур, көплэчиддитэн. Һэбдьэнь бисин. Тадук чааски «Сээдьэв» эчилбун иттэ. Тар бисиклэн оон биддивутэн эрэгэр долчимаангарарит.

 


     

Эрэв боланиду, ансамбльу урукандьиддивутан долдами, эгдьэнэт өрэҥчирэп.» Государственнай» гэрбэвутэн, амаски мучувдавур, илумачиддитан ньан элэкэн ,тарав иаракан-да ооракатан ай бимчэ,мулгаттап. Ҥунмир эрэгэр дьооҥчин,дьулэски-дэ дооҥчидьип ,икээлбэтэн алмадьир нөсэҕчэҥэрти.
  

«Сээдьэв » дьоҥчипти концеру мут Һэбэҥнэвур ньан оорап. Таду «Нонап » эвэди наматкар икээмҥэлтэн Клепечин икээлбэн алманикан долчивкан, тадук-та һөөнтэ эвэн ҥунмирэн икээлбэн уулдавкан, мутҥил наматкар оҕылдьитан. Тачин эрэгэр икээддьип, дооҥчиддьип Эдуард Клепечин тэгудэҥмэн ансамбльу. Тек нөсэҕчэр һиракадда тарав. Дьулэски таралбу һойач долчидавур алаччиддьип. Мандулда, куҥал!

 

З.А.Степанова

Написать комментарий

7 + семь =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ