Эвэды этно-фольклорнай ансамбль»Сээдьэ» дьугулин дьоондьидьак

Эвэды этно-фольклорнай ансамбль»Сээдьэ» дьугулин дьоондьидьак

Тысяча уйун ньама надан миан аанҥанил нонаптутан элэкэс эвэсэлдук «Сээдьэ» этно-фольклорнай ансамбль ньөөрин. Тарав тэгурин таракам нөсэҕчэн эвэн бэиҥэн Эдуард Прокопьевич Клепечин. Һэргэг кулума улусан Черскэй билэктукун эвэсэлбу, чукчалбу, юкагиралбу чакридьи Эдуард Клепечин тарал ҥунмирэл төөрэндьитэн, ньокадич-та, ньучидич-та икээлбу уулдуканин. «Сэдьэ»-дэмэр иһимэк Иҥэнь Төөр адыкун таҥулкан ҥунмирэлни икээвэтэн бутун Россия (дьулэп СССР) бугалдулин, граница-да төлдэлин долдуканин. Эдуард бэйдьи һооч балданҥа төөрэми һэрвиҥтэри бисин, Иҥэньгидэ бугандьайи миавандукуй айаврин. Эливун тарак эгдьэн патриотан бисин. Икээри дылганни, тарав долчимҥалтаки исурин һоо һэбдьэньи, ҥидук-тэ һөөнтэч бисин. Тарав сценала оон ноҥан эвиривэн бэкэччур көйэттит, тарав иччэл. Долчичал бэил дьооҥчирап. Бэй-ньун айавникан, һаньиндулай иврин икээлни биситэн эрэк ансамбльҥи.
       

Мут буглат Һэбээндулэ-дэ ноҥартан искиннитан. Эрэк республиканскай олралчимҥал Слётатан бисин. Таракам, Һээбэмҥэл, һооч өрэнэникэн, ансамбльу, Эдуард Клепечим бакалдарит. Далси оран өкэньдьин, енҥэдьин, улрэдьин-дэ төйрит. Таду һооч һокнитан ноҥартан. Эвэды, чукчады, ньокады икээлбу долчиникан мэргэнти ҥээриллин, миаванти өрэлдэрин. Һисэчин дискотекала залу милтэрэ, көплэттэвур, бэил чиидьуритан. Һаан бэил, сценала-да ойчиридьур, көплэчиддитэн. Һэбдьэнь бисин. Тадук чааски «Сээдьэв» эчилбун иттэ. Тар бисиклэн оон биддивутэн эрэгэр долчимаангарарит.

 


     

Эрэв боланиду, ансамбльу урукандьиддивутан долдами, эгдьэнэт өрэҥчирэп.» Государственнай» гэрбэвутэн, амаски мучувдавур, илумачиддитан ньан элэкэн ,тарав иаракан-да ооракатан ай бимчэ,мулгаттап. Ҥунмир эрэгэр дьооҥчин,дьулэски-дэ дооҥчидьип ,икээлбэтэн алмадьир нөсэҕчэҥэрти.
  

«Сээдьэв » дьоҥчипти концеру мут Һэбэҥнэвур ньан оорап. Таду «Нонап » эвэди наматкар икээмҥэлтэн Клепечин икээлбэн алманикан долчивкан, тадук-та һөөнтэ эвэн ҥунмирэн икээлбэн уулдавкан, мутҥил наматкар оҕылдьитан. Тачин эрэгэр икээддьип, дооҥчиддьип Эдуард Клепечин тэгудэҥмэн ансамбльу. Тек нөсэҕчэр һиракадда тарав. Дьулэски таралбу һойач долчидавур алаччиддьип. Мандулда, куҥал!

 

З.А.Степанова

Написать комментарий

двенадцать + восемь =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ