Талаwпэ wорпэрим идьэтэйҕа

Талаwпэ wорпэрим идьэтэйҕа

Эльилльэ ноябрьҕа Якутскҕа чама солҕидьэ уучич. Туҥньэ солҕидьэлҕа йуөҥа, хуодэбан йаwул талаw мэ моойм. Солҕидьэлҕа Николай Дорохов льэл. Тудэл Якутия лэвэйнбурубэн тадаат саал тудуру йэруун моойчэн заместитель льэл.

 

Мит газета “Колымская правда” тадаат республика мөрдьэпэ титҕа мэтул, нэмэ 20 октябрьҕа Чукоткаҕат Албэлэл Кулумаҕа пуйуодьэ талаwпэ кэлул. Титтэл 1500-2000 нимэн илэпэ кэwрэйл. Туҥньэ ньаарчидьэ кинуольэлк эл ичуок. Хуодьир илэпэ льуку льэтэл.

Солҕидьэлҕа пойуодьэ курильил мэдьим. Албэлэл Кулумаҕа государственнай инспекторпэ кэвэйл. Титтэл эл ууйиль иэруулпэ йөйчэл.

Вайи чаҕадьэй чии кэвэйл, титтэл талаwпэҕа спутниковай датчикпэ оҥдэл. Туҥньэ датчикпэ ичуотэл, хадаа талаwпэ кэвэйтэҥи.

Иннокентий Балабанов традиционнай чавлааҕар иэруул моойчэ Албэлэл Кулумаҕа кэвэйл. Тудэл илэпул лайарэл мэмдэлҕа чамбиитэм.

Национальнай парк “Ленские столбы” транспортпэлэк чамбиитэм

Пойуодьэ мөрдьэпэ телеграм-канал Ulusmedia льэл
Алексей КУРИЛО

«Колымская правда»
Подробнее: 
https://xn--80aaahk6aahjspmj2lsc.xn--p1ai/article/77985

 

Аруун-мөрийэ – Тоенто Мария

 

Написать комментарий

один × четыре =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ