Кэдыкэми эскэрэм

Кэдыкэми эскэрэм

Эгдьэнэч төөҥкэрии, миавандукуй айаври кэдыкэми, коллегаи Ульяна Васильевна Канюковав дуусач бакуча инэҥидьин һокамкаттам, эскэрэм!

 

Айдьитмакан эрэк Һоони аси эгдьэн патриот, ҥунмирэҥи дьугудун гургэвчидди. Биний чөптэрэ һойа гургэлбу ооча, оодди. Би һоч өрэнэрэм һокнарам таррочин кэдыкэлкэн, коллегалкан бисидьи, бинилэи ноҥман бакалдадаҥдьи. Һоо һойав бэлэм минду оорин.

 

Эгдьэн тэкэн Һинду, айавриву кэдыкэму! Абгарач, аит биддэс дьулиттэм дуус мэргэндукуй.

Зоя Афанасьевна Степанова

Һэбээн билэктукун

 

Читайте также: Гостья из Чукотки побывала у своих сородичей

и поздравление Ассоциации КМН Чукотки тут

 

 

Написать комментарий

13 + семь =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ