Мэрээти остолу эрээли

Мэрээти остолу эрээли

Ойчири иэчэн биаҕтун һойач мээрээти остолу ээрэли укчэнмэчэкэл биситэн.

 

Нонан, городла эмникээньуми,эвэды литература дьугулин бисин. Амарлакан ньан һоо ай “Адыкун таҥулкасал ҥунмирэл ньимэрэлтэн һурэлбур балданҥа төөрэмур, ҥунмир томалбан һаадатан, һупкуттэтэн” дьугулин укчэнмэчэк бисин.

 

Таду эскэн төөрэлбу гөнитэн “Арктика дьулгидэвэн Ньока төөрэҥнэн ҥунмирэл бинивутэн ҥуунэмэттин” министрэн гиаври ҥуунэмэчимҥэн Михаил Погодаев, ”Адыкун таҥулкасал ҥунмирэл ассоциациятан” мнонап Вице-президенни Любовь Христофорова,  АКМНС вице-президенни Вячеслав Шадрин. Россия ҥунмирэлни төөрэмутэн һидутти Федеральнай институтан, нулгэвэтти һупкучэкэлНьока төөрэҥнэн отделан заведующаин Наталья Ситникова. Эрэв гургэв оорин Екатерина Кривошапкина, СВФУ ЮНЕСКО кафедран специалиһан. ОО”Союз эвенов” гиа ҥунэмэчимҥэн.

 

Вячеслав Иванович төөрэмур һурэлдур аит һупкучиддилбу илкэникэн, премиялдьи аанипти бисэкэн ай биннэвэн гөөнин.

 

Бэгэһэлти бэкэччур өмэн һэлки мэргэнтэн балданҥа төөрэлдьур куҥалбур иргэчэдди ньимэрэлду эгдьэн бэлэн биннэвэн илкэнитэн финансовай-да, методическай-да.

 

Иаракан-да ньан, куҥа балдариканьунни, эньтил балданҥа төөрэндьин укчэнмэтникэн долдавкандатан, тарак бинивэн чөптэрэ куҥав эрэлуттэн. Наталья Васильевна гөөнидьин һупкучэклэ өмэтэл төөрэлбу-ньун һаалукандавур эникэн бис,укчэнмэчинду таткачиннатан,таракмньун куҥа төөрэһэндьин.

 

Куҥалбу төөрэдэтэн оон һупкучиддывур дьугулин Һэргэҕ Кулума Андрюшкино-дук һупкучимҥэ Ирина Павлова укчэннэн, ноҥан һурэлни эвэдич төөрэрил. Куҥалди өмэтэлдутэн эвэди төөрэрукэлбу ооврача,тачин һаалукаҥнача төөрэлбу, бэйдьи тулматтидьи ньучидидук дьонтуралбу таткачукаҥнача. Эрэк мутту илун бидьин. Тарак дуктаҥалдьи   пособиелбу ньөөвукэндэн гөөнитэн.

 

Уяндимна Тарабукина Берёзовка билэклэн ииндьиддил эвэн ньимээрэлни дьугулитэн һаамулкувканин.

 

Зоя Степанова Һэбэнду-лэ ньан эвэди төөрэлкэн ньимээрэл һойал бисивутэн гөөнин.

 

Клавдия Макарова Нерюнгилэ ”Арктика» һупкучэктэкин эвэн куҥални амаргаг аанҥанилду адыкулбучавутан гөөнин.Эчэл эмгэрэр, һупкутнэми. Эрэв анҥаниду бичэ ҥунмирэл ээлгэлитэн балданҥа төөрэндули олимпиада дьугулин укчэннин. Тала эвэнкил куҥалтан һоо аич төөрэривутэн долдадаҥи, өрэнэникэн, илкэнин.

 

Долгалдук Елена Тимофеева бисин. Ноҥан эду гургэду эгдьэн эҥий бөөчэ аси бисивэн мут аич һаарап. Ноҥан нунмирэл оилтан бэкэчэн өмэн һамилик оньачалкан оовкандьиддивутан илкэнин. Долгал һэрэчэвутэн һөөнтэл ҥунмирэл гарил оочал. Таррочин ҥунмир итиван бэрин.

 

Элида Атласова укчэннин ООНдула бутун Төөр ойлан ииндьиддил адыкун таҥулкасал ҥунмирэл төөрэнтэн ииндьиддэн дьугулин  илис номерач илаттиван укчэннин. Юкагирал һурэлтэн илан төөрэнэч һааривутан ньан гөөнин.

Эли столу эрээли һойа ай укчэнмэчэкэл ҥэннэ. Дьулэски бинидут надалкан эрэк бидьин. Бэил гөөнчэтэн бэкэчэн резолюцияла иидьир, дукабдьир. Тарбач дьулэски һойа гургэлбу оонат, касагникан.

 

З.А. Степанова

ДДН Кулаковского г. фотон

Написать комментарий

1 × два =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ