Якутиягэ эндиидин ажуупэ госпрограмма финансированиегэлэ чоммушңитэм

Якутиягэ эндиидин ажуупэ госпрограмма финансированиегэлэ чоммушңитэм

Государственный программэгэлэ эндиидин ажуупэ республикагэ, тамун иркидьэ ньмолҕилгэ объём финансированиегэлэ атахлэштэ чоммушңитэм, киэйиэн тамун льэйбэдэк 2020 ньмолҕилгэт. Тамунгэлэ моннуйбэдэк телеканал «Якутия 24» пресс-служба таат глава региона тамун ссылкагэн.

 

Атахлиштэ ньэмолҕилпэгэ тамун реализацияңин кэйңилэбэдэк иркин ньэмолҕилңин 50млн. поңдок, таат 2023 ньмолҕилгэ кэйңитэм 100млн. поңдок. Тамунгэлэ мони Якутия главаги Айсен Николаев чомоодьэ Советкэ ажуупэ развитиеңон.

 

Таң мероприятие хоннуйбэдэк хаин йахан ажуугэн, литературэгэн таат культурэгэн  учительпэ  съездпэги оодьоодэк, тамун 30-ньэмолҕилгэн хаин законгэлэ «Республика Саха (Яуутия) ажуупэгэн» милльэлңа, тамун ажуун политикэгэлэ мойнум.

 

«Республика правительствоңин тадиинумэ йуөдин финансированиегэлэ проект бюджеткэ 2023 ньэмолҕилңин», — таат моннуй руководитель региона.

Тудэ монолгэн, ажуугэн политикаги Якутиягэ омось хоннуй, таат льэт илльэ условиегэн надоңоой илльэ задачэпул эгэтэсьтин.

 

Источникги: Якутия24
Одул титэ шурэлэшум Любовь Дёмина.

Написать комментарий

18 − восемь =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ