Россияла илкэпти Эньин инэҥидьин һоокамкаттап, эскэрэп!

Россияла илкэпти Эньин инэҥидьин һоокамкаттап, эскэрэп!

Эньтилбу одьаагар!

Зоя Степанова

Эньтилти эрэгэр мутньун.
Эрэгэр муту одьаадда.
Өгинук көйэттэ, этур.
Мандутта бэй бидэкут.
Миавантан энсэн, наабутта.
Бинилэт һиилус ооракан.
Эгэлдэ миавмутан чургукан.
Эгэлдэ мэргэчукэн.
Ноҥартан эрэгэр дараан мутньун.
Долчира, һипкатта өгинук.

 

Эрэв инэҥиду Ньока төөрэҥэн ҥунэмэтти бэгэнни (Ил дархаҥан) Айсен Николаев асалбу эскэн Россияла Эньтил инэҥиҥдьитэн:

 

Төҥкэриву асал! Һу ньимэру төручис, һурэлбурайавникан, эҥигэтэн һурэлдур мандучас, ньимэр бэиҥэлни һуну эрээли бис. Чэлэн эньтил ньэсэтэн-эрэк мут республикат ньэсэн ньан бидьин.

 

АГИП фотон

Зоя Афанасьевна Степанова тулматтан

Написать комментарий

девять + три =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ