Тиң подьорхого буква Ё уйсьоон Подьорхоги

Тиң подьорхого буква Ё уйсьоон Подьорхоги

Тиң подьорхого буквэгэ Ё уйсьоон Подьорхоги. Таат льэт таң буква лусин алфавиткэ чуму буквагэт оңоодьэ буквалэк. Буква Ё иись эл льэйбэдэк, тудэгэлэ эруйиңилэбэдэк. Клавиатурэгэ тудэл йуукэ, йиэн местэгэ оҕоойоодэк, «Еsc» клавиша аалгэ. Тамун эл йуөлукэ, тудэл «пиэдэлбэнгэлэ кэйнум», шоромопңин титимиэдьэ букваньэ ньуугэ — документпэгэ шурэлэшнугэ Семен таат Семён, тамун йиэн шоромопул моннуңи. Тамун цифрализация веккэ проблемэгэк. Ходо таң буквалэ эгэтэт аальэлңа, тамун аай чэнчэ историйэлэк, таң букваңин, таат льэт, Россия городпэгэ памятникпэлгэлэ эгэтиэльэлңа. Иркин, чумутпэгэт лэйдиийоон,  памятник Ульяновск городкэ оҕоой.

 

Чуңут йуөңик портал Меdia73 ( Ульяновская обл.) тиң темаңин:

 

«Ё-моё» — чомоҕото лэйдиийоон буквалэк 238 подьорхолэк уйсьоон подьорхогэт тудэгэ идьии льэл

 

Пуркиштэ чэнчэ буквалэк лусин алфавиткэ «Ё» чэнись аай тамунгэт: тудэгэ чэнчэ историйэк льэл. Таат аай тудэгэ тудэл праздникки льэл — уйсьоон Подьорхок, тамун льэнуй тиң подьорхого, 29 шашии киндьэгэ.

 

Буква Ё чуму буквапэгэт оңоодьэ буквалэк алфавиткэ, тудэгэлэ нугут эгэтэсьльэлум директорэк Санкт-Петербургской Императорской Академии наук таат председательэк Российской Академии княгиня Екатерина Дашкова.

 

29 шашии киндьэгэ, атахун век йоолаа, княгиня нумэгэ академикпэ заседаниепки оодьоодэк, хадуңгэ лусин ажуу киэйоонгэлэ ньэдьэриинульэлңа. Екатерина Дашкова таң ньэйоолгэ ньэнут мони шурлэшңигэн монут ажуугэлэ «ёлка», тамунгэн академикпэ чуңрэлэ эйрэшээңа, ходо тамун шурлэштин. Таат академикпэ монолпэгэлэ тамун шурлэштин «юлка» таат «iолка» княгиня пэшшэйльэлум монут шурлэштин надоңоой «ёлка», таатмиэдьэ буквалэ.

 

Таҕанэ тит, Екатерина Дашкова собраниегэ предложениеги эл йуөт, буква Ё печатькэ мэдин йэдэйльэл 12 ньэмолҕилгэн йоолаа, 1795 ньэмолҕилгэ поэт таат баснописец Иван Дмитриев произведениегэ. Киэйоол печатный ажуук таатмиэй букваньэ оодьоодэк местоимениек «всё».

 

Дмитриев йоолаа таң  Ё печатьңин омось милльэлум Симбирский губерниегэ уйсьоон оодьоодэк Николай Карамзин тудэ альманахкэ «Аониды». Таа мит йуөнуйли ажуупэ «ёлка», «орёл», «мотылёк». 20 векңин буквагэлэ йонрооңам, таат льэт кинтэк таң буквалэ шурлэшнум, тамунгэлэ монңилэбэдэк «малообразованный».

 

Киэйиэн таң букваңин тадиидин официальный статускэлэ 1917 ньэмолҕилгэ аальэлум образование наркомги Анатолий Луначарский, таҕанэ тит таң  Ё буквэгэлэ 1942 ньмолҕилгэ аальэлңа обязательной к написанию.

 

 

Лусин ажуугэ 12,5 тысяч ажуупэ букваньэ Ё, тамунпэгэт 150 ажуупэгэ киэйиэн оҕоонуй буква Ё таат 300 ажуупэгэ таң буква буквэпул йоолаан оҕоонуннуй. 16 ньэмолҕилпэгэн йоолаа, 2005 ньэмолҕилгэ Ульяновск ордьэдэгэ эгэтиэльэлңа памятниккэлэ букваңин Ё, тамун регион символги льэт оольэл. Таат льэллэ, монтэйли, таң памятник Ульяновскэйгэ эл иркиэл памятник оольэл мит странагэ, йиэн таатмиэдьэ скульптурэпул льэнуңил таң буквэңин : Москвагэ, Пермьгэ, Челябинский областьгэ таат Чувашиягэ.

 

Одул титэ шурэлэшум Любовь Дёмина

Написать комментарий

шестнадцать + восемь =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ