«Аяна»- этэечимнилду, Иеӈнэду!

«Аяна»- этэечимнилду, Иеӈнэду!

Или угунду Иеӈнэлэ Якутскайдук матал эмэрэ, режиссёр «ЯкоФильм» Эдуард Новиков. Нуӈан кэтэ оневурва оран. Иеӈнэду оневунма одятын, он приложение «Аяна» балдыран. Эр «Аянавэ» Николай Апросимов оран.

 

 

Элэкэсиптыду инэӈиду, нуӈартын таткитла им. Г.М.Василевич эмэритын. Эду алагумнилнун бакалдыритын, хавалдяритын. Сэхэргэдеритын эвэдыт. Тадук интернатту куӈакарнюн нян турэтчэритын, хавалдяритын, аннудяритын: «Он эгданду бивкил?», «ӈи эвэды турэнмэ сарэн?»

Ге инэӈива, сомат алатчаритын, мутнил матал. Эгдантыки урудетын, иду этэечимнил орорво иргидерэ. 

 

Этэечимнил — эр со аял бэел Иеннэду, нуӈанитын хаван ургэкун. Уртэхэлтэнэ оновкил орорво, самнирвэ илавкил, молвэ, мувэ эмувкил дюлави. Няма бидэн дюду. Кэтэ хаватын.

Иеӈнэду, анӈанитыкин «Хуктывун» ӈэнэвки. Бутуннул эвенкил-этэечимнил эмэвкил. Маутылвэ нодавкил, сирга оелин этэкэрувкил, орорди нерчавкил. Ни ая орочи, тар гавки. 

 

Мучудят маталтыки. Тадук нуӈартын машинала тэхэрэ, эгдантыки ӈэнэрэ. Алёна Львовнала кэргэндула «Нюрмаган» ӈэнэдерэ. Хоктоло дюр час урурэн. Тадук, хокто дагадун этэечимнил мунэвэ алатчаритын. Анна Колесова, тадук Сашка Енохов — эдэрил этэечимнил, тэкэндук «Нюрмаган». 

 

Арантыки эмэрэв, улганирэ мунэвэ, салумалвэ ирэктэлду ухирэв. Со аят сулюрэв, эвэдылвэ девгэлвэ. 

Эткан ичэдятын оневунма «Аяна», кэтэ бэел турэчилдятын эвэдыт! Адылду бикитылду омӈоро мэнниви турэнми, эр со эру! Аяна нуӈандутын бэлэтчан! 

 

Иеӈнэду эвэды турэнмэ сарэ, олохин эмэрэв элэ киновэ ода! Этэечимнилду со ая, печэ аят нямалгидяран, Алёна, тадук Анна майгичил улгурвэ сэхэргэдеритын,  он нонон эвенкил бэюктэдеритын. Анна, Алёна экир, тэкэндук «Нюрмаган»-«Бута». Нуӈарнитын амтылил эгданду хавалдяра, орорво иргидерэ. Анна, нян илмакта этэечимни. Алёна — таткитту хавалдяран, нуӈан алагумни. 

Хэгды баиба Иеӈнэду, ӈи митту бэлэтчэрин оневунма «Аяна» ода. Эвенкил, экэллю эвэды турэнмэ омӈоро! Аямат дюляскаки ӈэнэкэллю!

 

Алена Чигирева

Написать комментарий

4 × один =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ