Эвикэн

АЯВНА. КУҤАЛДУ.  Cтраницав хунду анин: Л.Лебедева. онярин: С.Винокурова. Дукрин: Х.Суздалов.
 

Өлики

 

Бокаталбу тавунран,

хөтулрэн дэвэнӈиту,

деплэнгэй маялран

чиктиякан өлики.

 

Х.Суздалов.

 

КАБЯВ ДЮГУЛИН НИМКАН

 

Титэл кабяв хан дэгилнюн тугэни одакан нямси төрлэ дэгэллөттэн. Ноӈан хо энтукукэн, гору дэггөттэн. Эрэгэр дэрэмкэтчөттэн. Дэгил, кабяву алатникан, дэггөттэ. Өмнэ-кэн дэгил нямси төрлэ дэгэлдэвур некми, кабяву эчил гад. Кабяв эмэптин тугэниду эрэк төрлэ.

 

Нэлкэ очалан дэгил эйдучэндюр мучуритан нямси төрдук. Көеттэкэтэн: кабяв-дамар хо ай оча. Инӈатаӈан дэбэӈэкэн оча, ноӈан хо нямси унтагай тэтчэ. Дэгил, тарав иттидюр, хоч олалдаритан. Кабяв хо дялуча нян бэргэчэ бисин. Бэргэрэкэн ясалан-да хулаӈакан одын. Ноӈан, гялби бакалдариди, гөнин:

 

Би, элэ эмэптиди, дялутникан бисив. Минду хо ай бисин. Эмэнчэсэн ай.

 

Тараптук, кабяв нямси төрлэ эсни дэгэллөттэ. Кабявду элэ-дэ ай.

Написать комментарий

три × 1 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ