Сахалинду турэтчэрил рахинаилди турэрди бакалдычал! 

Сахалинду турэтчэрил рахинаилди турэрди бакалдычал! 

Южно-Сахалинду нэнэрэн тунна Региональнай кунакарни-эдэрилни конференция «Минни турэн». Организатор Литературно-художественнай музей книги А.П. Чехова «Дуннэ Сахалин» бичэн. 

 

Эр конференцияду Алёна Колесова бичэн. Нунан бикиттук Иеннэ, Неруннадук РС(Якутиядук) эмэрэн. Кэтэ бэел региондук эмэрэ: бикиттук Вал, бикиттук Ноглики, городтук Николаевск-на-Амуре, со кэтэ бэел эмэрэ Сахалин дуннэлэ. 

 

Дюр тыхинча дян дяпкун аннанидук, эр конференциява нэнэвдерэ Южно-Сахалинду. Нунартын аятчэрэ, эдатын омноро мэннилвэ турэрвэ эвэнкил, нивхил, удэгейцыл, бутуннул КМНС бэел. Эргэчирвэ проектылвэ нэкэдерэ аннанитыкин нэнэвда, кунакар,эдэрил бэел, эдатын омноро мэнниви турэнми. 

 

Якутия элэкэсипты, эмэрэн эр конференцияла Южно-Сахалинскайдула. 

Алёна Колесова-эдэри алагумни. Нунан Иеннэду таткитту им.Г.М.Василевич хавалдяран. Нунан докладвэ «Минни эвэды турэн» оран. Сэхэргерэн, он эвэнкил Иеннэду, эгданду этэечимнил орорво иргидерэ. Таткитту эвэды турэнмэ, алагумнил нэнэвдерэ. Ге, аннаниду мутни хэгды Якутия, нян уруден дуннэлэ Сахалин. Таду со аял бэел! Окин-кэт экэллу омноро мэнниви турэнми! Сахалин-бакалдыдала!

 

Алена Чигирева

Написать комментарий

четырнадцать − 12 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ