Якутск городла этническэй ассоциациал айудук аидмар проекалбутан илкэнитэн

Якутск городла этническэй ассоциациал айудук аидмар проекалбутан илкэнитэн

Илан миар илан анҥани чидалан, Якутскайла Иҥэнь буг ҥунмирэлни нонап съездутэн дьулэптукун индьиддил адыкун таҥулкасал ҥунмирэл Ассоциациятан тэгуптин.

 

 

Эрэв инэҥу Ассоциация балдачаван илкэнэп. Ҥунмирэл Аймулдан дьулатан бисин тарак. Иррочин гургэлбу оодаҥур мудман укчэннитэн, юбиляралбу,активисталбу эскэритэн, ассоциациял аидмар проекалбутан илкэнитэн, талак иэсчимэчэкбэн ооритан.

 

 

„Дэтли, һигили иивулдэри уултавки-2022“ фестивалан лауриатални галаа-ичукэнэкэтэн бисин.

 

Дукран Ирина Курилова, тулматтан Зоя Степанова

И. Курилова фотон

Написать комментарий

пять × 1 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ