Омосьэ этнический ассоциацияпул проектпэгэлэ Якутскэйгэ йу8льэлңа

Омосьэ этнический ассоциацияпул проектпэгэлэ Якутскэйгэ йу8льэлңа

33 ньэмолҕилпэ кудэлукэ, киэйоол Лэддэн омукпэ съездкэ Якускэйгэ Якутийэн КМНС Ассоциацияги оойоодок. Тиң подьорхого омукпэ ньэконмил Нумэгэ Ассоциация уйсьоон Подьорхоги льэйбэдэк.

 

Ньэмолҕил итогпэги чуңут йуөльэлңа, активистпэңин таат юбилярпэңин наградэпул тадиильэлңа, этнический ассоциацияпулгэ омосьэ проектпэгэлэ йуөльэлңа, таат чаха фестиваль-конкурсгэлэ аальэлңа, тамун чуму чэмэрэйльэлңа  гала-концертэ , хадуңгэ йуөльэлңа Фестиваль-конкурс лауреатпэгэлэ «Эхо тундры и тайги 2022».

 

Ирина Курилова

Одул титэ шурэлэшум Любовь Дёмина

Написать комментарий

7 + два =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ