Пыкэрыңогъэ Пэгытти

Пыкэрыңогъэ Пэгытти

Льэлеңкин льэлеңулвэв майңытаароң, титэ тиркиир ынанивтыл нытвақэн йъыпкиттэгэпы. 2022 гииңитык льэлеңулвэв ратваа қликкин ңирэқав атъылёкык (четверг) қонъачыңқав часык ңирэқ қликкин амңырооткэн минут мынгыткэн секунд.

 

 

«Пэгыттык» (ныйилыльэтқин қынур» Пестрое скопление «), нытвақэн нықэрықэн эңэр — Алтаир ынин қэргыыргын тэркэпы қонъачыңкэн майңывальын, нылелелпэрақэн майңыэңэр Таразед.

 

Лыгъоравэтльэн праздник «Пэгытти» нынгыйгиивқин, титэ ныпинтықэтқин эңэр Алтаир тилмыэңэрык, ынкатагнэпы ылёңэт нивлетқин. Ынқэн ылёңэт вэты нъатчвқэн, вэймэну нылгықин ыттъыётльа, ңотэнтагнэты антыяатка мургин тэлеңкин вагыргын.

 

 

Эңэрэ нинэтиңуқин тиркиир, омаквыргын, нэюқин нутэнут. Нынъэлқин торгииңит. Праздникатыңок инъэ нынынлевқин тиңумилгэ дындын, нынрамавқэн таароңкэн роолқыл, ныпутурэқинэт, нытипъэйңэқинэт, тэнчимгъутэ.

 

Нутэтумгытури, мытынқитпыңыркынитык ңотэнылёңэтэты, авнантыяатка қонпы тэленъепкинэт таароңыткогыргыт, мурык чимгъук вальылқылтэ, вэймэну мынылгыркынэт чиниткинэт рэмкыт, ройыръыт, мынынмэйңэвыркынэт мургинэт яатльат, эвнэтъылкэ, кынтагты.

 

Гэйилыльэтлин Равтыңана

 

#Чукчи #Чукотка #АКМНЧ #АЧ

Написать комментарий

один × 1 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ