Юбиляру эскэрэп

Юбиляру эскэрэп

Очири миир дьөөр миар инэҥидун мут эвэди дулаг һупкучэклэвур һаҕды төөҥкэри бэиҥур һупкучимҥэв педагогал Алексеевал династиядукутан гиатан бисив Анна Афанасьевна Алексеевав эскэри линейка оодни. Юбиляраҥур эскэми, гулум дуруридьур, һиргэттэп, һоокамкачин түүрэлбу ноҥандун ааньирап. Анна Афанасьевна дьонтумҥа, ноҥан дөөр тысяча миантунҥан анҥанидук дьонтурбу дукаллин. Тараптук дьөөр дьонтураҥалби чакапчавутан ньөврэн. Дьулэски-дэ ньөөвдэй итаҕчиддан. Тачин Анна Афанасьевна эвэн төөрэнни дукундула эмэбдэн, куҥалду-да һупкуттэй мандуттан.
 

 

Юбилейэн доолин ньан НПК бидьин, куҥал тали гургэвчиддэ.

 

Анна афанасьевна дьулэп Саккырыр районни Аартык-Юрях гэрбэ билэкту ойчири биаҕ ньө инэҥидун тысяча уйун ньама дыгэн миар дьөөр анҥаниду бакурин. Аманни Алексеев Афанасий Иванович,эньинни Колесова Евдокия Михайловна гэрбэл биситэн,эвэн ньимээрэлни. Тысяча уйун ньама ньуҥэн мир дьапкан анҥаниду Ньока төөрэҥэн государственнай университетбан мудакрин. Мудакридьи, ньучи төөрэнни ,литературан-да һупкучимҥэдьин гургэвчирин. Тысяча уйун ньама надан миар анҥанидук тысяча надан миар өмэн аанҥанила истала Усть-Яна Селенньяхтун һупкучимҥэч гургэвчирин.

 Тек ноҥан пенсияла тэгэттэн тар биникэн дьонтуралбу дукникан биддэн һуттукун һурэлби эвэдиду таткаттан. Мут-дэмэр дьулэски ноҥандун айу-ткан дьулиттэп. Урут һэрдэдун биддэн. Эчррочин эвэн һиргэчинни бисни. Тачин бидэн.
                                                                                                                                                       

Зоя Степанова

Написать комментарий

четырнадцать − одиннадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ