АЛРОСА Инэҥь буг ҥунмирэлни проекаҥултан тамаман бэлдэй гөөнни

АЛРОСА Инэҥь буг ҥунмирэлни проекаҥултан тамаман бэлдэй гөөнни

Тиинив, ойчири миир 18 инэҥидун Иҥэнь буг адукун таҥулкасал ҥунмирэлтэн Ассоциациян активан АЛРОСА эгдьэн бэгэньунни Сергей Ивановньун бакалдаматтан. Тала бакалдамачакла биситэн Ньока төөрэҥэн Правительствон бэгэн ҥуунэмэчимҥэн Сергей Местников АЛРОСА генеральнай директорбан гиаври Алексей Дьячковскай.

Ноҥартан тала укчэнмэттэ Ньока төөрэҥэн адыкун таҥулкасал ҥунмирэлни Ассоциациятан проекалбан һойа алмазу чөҥкоддил эмни анҥаниду таманач бэлдьиҥэвэн. Тарал проекал уйулдуччир адыкун таҥулкан ҥунмирэл культуравутан иимкэптиньунни ньан дьулэски тарав ҥэнукэндэвур эникэн һэгдэрукэн.

Эрэв укчэнмэчэку ааҥарин  Иҥэнь буг ҥунмирэлни Ассоциациятан ҥунэмэтти бэгэнни Андрей Кривошапкин. Ноҥан компания Ньока төөрэҥэн, Россия-да дьулэски ҥэнни бинидутэн һойач айу гургэлбу ооникан АЛРОСА компаниян бэлливэн илкэнни.

 

Тарбач Сергей Ивановтаки эгдэм тэкэм исурин,Ассоциация гэрбэдукун ааниру Екатерина Суржанинова оньачаван „Эйээнэ бөкэсэлни“ гэрбэв давуканни. Тарак оньача ичукэттэн Иҥэнь буг мокиҥан Һоо нэмкун бисивэн тар биникэн эҥивэн  ичукэттэн.

Сегрей Иванов гөөнни дьулэски-дэ эррөчир бакалдамачакал бидьиҥэвутэн, тарак этҥэвэн һэгдэррэ. Ноҥан ньан укчэннэн социальнай  объекал адукун таҥулкасал ииндьидди райолдулатан ообтиватан тамабдьиҥаван.
Общественникал укчэнчэтэн проекал дьугулитэн долчиридьи, Сергей Иванов тарал проекал  культурат,төөрэнти дьулэски ҥэннидутэн һоо надавутан, ээрипчи бисивутэн илкэнни. АЛРОСА бэгэн ҥуунэмэчимҥэн тэдьэвкэттэн компания эрэк проекал ообдатан тамам бөөдэи итаҕчириван.

Бакалдамачак мудандун СергейСергеевич кубэчутэн эмэдди Анҥамта анҥанич һоокамкаттан.

Мут-дэмэр мээнҥигидэдукур алачиддьип, Ассоциацияҥат ообдьиҥа проекал эливунь оператордин бидэн, бэкэтькээндут тэрэкэлдьи (ҥив-дэ эникэн нөөмнэр, омҥар) АЛРОСА бөөривэн тамалбу бэкэтьтут боритатан. Тачин  ньимэк промышленникал һөнтэ региолдула ньэккэрэчэл, таррочилбу мут хаамулкудат гөөнни бакалдамачакту Сергей Иванов.

 

Андрей Исаков дукран

Зоя Степанова тулматтан

Написать комментарий

10 − семь =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ