Якутиягэ арт-искусствагэ илльэ направлениелэк кэлльэл. Тамун ньууги «Ханьдже -арт»

Якутиягэ арт-искусствагэ илльэ направлениелэк кэлльэл. Тамун ньууги «Ханьдже -арт»

«Вадун графикэк Ханьдже/Чиэдьэлэк» таң выставкэлэ йоҕодайльэлңа Северо-Восточный федеральный университеткэ 26 йуко подьорхо киндьэгэ, тамун Николай Курилов выставкаги, тудэл вадун художникэк, шурэлэшулбэн, журналистэк, драматуркэк, педагогэк, учёныйлэк таат философэк.

 

 

Таң выставкэгэ кишэңа фото снимкэпул, тамунпэ тудэл аальэлул охногэт — чэнчэ мирэк, чиэдьэ аалоолбэн, тамунгэлэ йуөльэлум тудэ аңдьэлэ художник. Таатмиэй чэнчонгэлэ йуөдин талантэк наадоңой.

 

Вадун художникэк аай кишэм митин  тудэ талантгэлэ, таат льэллэ, можно мондин тудэл арт-искусствэгэ, мит тии чиэдьэ лэбиэгэ, Россиягэ, йоҕодайльэлум илльэ направлениегэлэ. Таат тудэл тадиильэлум тамунңин ньуулэ — «Ханьдже-арт» ( вадун ажуулэ «ханьдже» — холод, мороз).

 

 

Мобилография искусствэгэ илльэ направленийэк. Таамиэдьэ терминэк йэдэйльэл 2004 ньэмолҕилгэ, Дмитрий Резван член Союза художников РФ кижоодьэ нугэнэ, идьии таатмиэдьэ направленийэк чуо чумут моннуңи тамун илльэ видэк художественный съёмкэгэ. Таат льэт, Николай Курилов — киэйоол оольэл кин смартфонгэ эйтиэльэлум чиэдьэ шорилэшолгэлэ.

 

 

Тудэл Якутия Союз художникпэңин предлагайльэлум аадин конкурсгэлэ художественный снимкэпул стеклогэ таат льэт таатмиэдьэ условийэк льэгэн: фотошоп ойльэгэн, искусственный вмешательство эл оогэн монут, мэдин чиэдьэлэ эйтэңигэн монут.

 

 

Таң выставка уйтэй 30 йоон шомор киндьэгэн 2023 ньэмолҕилгэн главный корпускэ СВФУ.

 

 

Николай Курилов чуңтэм тудэ авторский рэпкэлэ вадун ажуулэ.

 

Вадун мелодистэк Макар Курилов Николай Курилов стихилэ «Мит аруу/Наш язык» йахтэлэ йахтаанульэл.

 

Таң выставка оольэл Благотворительный фонд «Ярхадана», Ассоциация юкагиров РС(Я), Ассоциация КМНС РС(Я) поддержкэпулгэн.

 

Ирина Курилова
Фото И.Куриловой, И.Петрова (СВФУ)
Видео И.Куриловой

Одул титэ шурэлэшум Любовь Дёмина

Написать комментарий

4 − 3 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ