Бутун төөр ойлан һойа ҥунмирэл төөрэмутэн иимкэндэй манрутти мексиканскай проект гургэн муднан

Бутун төөр ойлан һойа ҥунмирэл төөрэмутэн иимкэндэй манрутти мексиканскай проект гургэн муднан

Эли проектли гургэвчиритэн Ньока төөрэҥдукун Һэбээн П.А.Ламутскай гэрбэдьин һупкучэк куҥални, һупкучимҥэлни, Кулумадук Андрюшкино һупкучэкэн, Анабар улустукун Юрюҥ-Хайа Һупкучэкэн, Нерюнгридук «Арктика» интернат-һупкучэкэн, Якутск город 17-ди һупкучэктукун гургэвчиритэн. Мексикадук проеку ҥунэмэттин Хосе Антонио Флорес Фарфан,компьютерли гургэвэн орин Мигель Эдуардо Сервантес Аквилар, испан төөрэндулэн тулматтитан Авила Сориа Диего, Лизарра Брито Хесаль Саран, анимацияван оритан Виктор Паласиос, Армандо Валадез, Петр Матвеев, Ньока төөрэҥдукун мут гургэвут Наталья Васильевна Ситникова ҥуунэмэттин.

        

Куҥал чэлэдьур мээн төөрэндьур нунимирэҥур нэнукэлбэн, гөөмкэрбэн, енҥэв монҥавулбан, ребусалбу ооритан . Эрэк һоо ай, һэбдьэнь гургэ бисин. Тар гургэлит книга ньөөрин. Книга ньөөдэн, дьөөр анҥанив гургэвчирит долгар, ньокал, эвэсэл, эвэнкил, юкагирал. Куҥалтан, һупкучимҥэлньумур.

Тарак книгав ньөөвридутэн Н.Е.Мординов Амма-Ачыгыйа гэрбэдьин Куҥа издательствон «Кэскил» бэлрин. Книга презентацияван «Созвездие» библиотекан ичукэнин, тарав Дария Васильевна Мартынова — Несэни ҥуунэмэттин.
Мут гургэвчичэл чэлэдьур Һоч өрэҥчиникэн эрэв проеку ооча бэилтэки эгдьэн тэкэм исурап «Дукапчав тобарач-та этэнни һонра, һаайур», теми гургэт бинилэт эрэгэр ииндиддьин. Тарак өрус. Һойа бэил таҥдьир, көйэччир, долчидьир, мут-тэ амардадукут эрэк төөрлэ балдарил бэил-дэ чэлэдьур. Дьулэски иак-та таррочин проекталдули гургэвчидэвур итагчидьип.                                                                                                                                                                                                   

З.А. Степанова

Написать комментарий

пять + 3 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ