Анҥамта анҥанич эркэдьэк

Анҥамта анҥанич эркэдьэк

Ньока төөрэҥнэн ииндьиддилбу чэлэвутэн, адыкун таҥулкан ҥунмирэлбу-дэ Анҥамта анҥанич һоокамкатам мэргэндукуй. Гургэдьур һойач эттидьур АНҤАМТА анҥанив бакалдаддидукусан һооч һоокнарам. Дьулэски-дэ тачин бидэн эйэттэм. Кусин-дэ һинмач мудандан. Россия эттэн!Һуркэҥэлти дьууткивур иинич мэриндэтэн! Аймакань! ✊

 

ХИГИДУ ҢАҢТАЧАН БАЛДАН

 

Хигиду ңаңтачан балдан
Хигиду нян исун,
Тугэниңмэн, ирилиңмэн
Чулбаңакан бисин.

Хунңэ икэгрэн ноңандун
«Хуклэсли, ңаңтачан!»
Хялта ноңман хитилбиврэн
«Иңэмдьикэс!» — гөңнэн.

Тек-дэмэр ханисниди
Хэбдьэктэки эмрэн
Хояв өрусив аилбу
Куңакарду эмун.

 

Перевод на эвенский Зои Афанасьевны СТЕПАНОВОЙ,
с. Себян-Кюель  

 

Написать комментарий

четыре × 2 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ