Ньидьэрпэй сукунмольҕалньэҥ!

Ньидьэрпэй сукунмольҕалньэҥ!

Ньидьэрпэй сукунмольҕалньэҥ! Мит титҕа чама мааруол өндэринуй. Тит чии титньэҥ льэтэл. Тит амуориил анаан варвэй льэтэл. Тадаат амутнэҥ сукундава мэт титинь өндэрил-будьэҥ. Туҥ ньидьэрпэй сукунмольҕалҕа идьара тит амутнэҥ чуҥдэпэ льэҕан. Ваай Хуончайлэн хайчиэ пойуодьэ анилпэ мэр анитэм. Хуончайлэн чуҥдэги амалэчир будьэҥ.

 

Ньидьэрпэй сукунмольҕал

Йөкэ мирийэ ҥолаай –

Эудийэ… йэрпэйэнтэй…

Тивэньэй… йархарнэй,

Ситнэй йаулҕа ууеуй…

 

Лугумур, уттэгэурэр,

Лугуйэ Сукуниольҕал —

Ньидьэрпэй Сукунмольҕал

Кирийэндьэ уодуоҥинь

Аньмилпэлэ тадитэм!

 

Ньидьэрпэй Сукунмольҕал

Йөкэ мирийэ ҥолаатэй…

 

Ёлочка

Мэ кэлуй тэн йуорпурэ

Ньидьэрпэй Сукунмоль5ал!

Ан тудэл митинь кэчим

Нотинаачий Ёлкалэ!

 

Мэ чамуодьэк, Ёлочка,

Тэт йуориипэ – пойуолҥи!

Мэр аҕуодьэк, йэулугэ,

Тивадьирэҥ, амуҕа  

 

Николай Николаевич Курилов

 

 

 

 

 

Написать комментарий

шестнадцать − десять =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ