Хобо (Карась) (проза эвенская)

Хобо (Карась) (проза эвенская)

Смешные и невероятные рассказы Анатолия Степанова-Ламутского

(Молодая карасиха никогда не нерестилась. Молодой карась зовет ее, приглашает на интим. Стесняясь она соглашается, но только там, где нет других рыб. Вдруг они попадают в сети. Молодая кричит, что все из-за него. Карась советует ей, когда большое животное возьмет ее на руки, чтобы она сильно дергалась. Тогда она выскользнет из рук. Рыбак маленькую карасиху пожалел и отпустил. Это увидел карась и обрадовался, что та осталась жива, а свою жизнь он отдаст за нее. На старости лет карасиха вспоминала этот случай и рассказывала своим потомкам).

 

— О, гяву! Нёлтэӈу! Би хину аяврам! Хи бинив бисэнри! – хобо асаткан хобов мэнтикий ӈачиддан. – Далила гаддай инэӈ балдадин. Тарав хинду бэлдэй некрэм.

Асаткан хобо ɵмнэкэн-дэ эчи гадда бими халдюрин. Ноӈан тек-тэкэн исуддэн. Няпчади хоӈнамсамканиди тɵӈэр оркаглан гɵбунэкэнин.

— Долчили, тарак неккич кэсни, – хобо ноӈман хɵлуттэн. – Дюллэ мут тɵӈэрли бивэтчип, тадук би некэннэй некчим, амарла хи оракагалдула гаддинни.

Асаткан эсни барагра. Гякитан хояв мэргэчилрэн. Бэйди хобонюн хɵрэмсэн-дэ ямивут-та ӈэлрэн.

— Як аина мɵ долан биси бугат. Элэ бисэнри хи, элэ бисэм би, элэ бидир мут хурэлти, – хобо астканнюн ɵмнэкэн-дэ бидэй касагрин. – Хɵррэп тяматнагар. Хину мэн дялнюми хамалкадим.

Хобо алтатчян эсни исса урэчин. Тар бими асаткан хояракан няпчами хоӈналран.

Манакат, хобо гасчими хэтчэлэн, асаткан дёкрин.

Инэӈ элэкэс мяладдин. Мɵ дырамрилин нёлтэн гарпурни биялгала эвиддитэн ичулрэн. Мɵ долан биси буг нян мялуддан.

Дёр хобо далилатан эгдер, хояв хачал, итчэл, хамалкачал хобол елтэр. Ноӈартан аран-да ичэссɵттэ нɵсэгчэн асаткан хоботки нян ноӈан нярилан гяткин. Ичэснэкэтэн асаткан халдюми ясали непкивэттэн.

— Абыл олра, хоя дебын бисилэн хɵргэр, – асаткан гасчин.

— Би таррочим тɵру харам, – хобо хопчалран. – Тала муну ӈи-дэ этэн иттэ.

Дёр хобол хɵрэддэкэтэн ɵмэн-тэкэн хагды хобо, дюлдэлэтэн ӈэлэм бисивэн, тɵгэмкэттин. Тарав хобол эчэлтэн авдатта. Мэргэттэкэтэн дюлдэлэ ноӈматан эгден нес, ӈэрин бини алаттан. Эрэв инэӈу тɵӈэр буган, ӈэринни, нодан ноӈарду-ткан аниптан.

— ЯКАВ ЭРЭК! Би часки туркурэм тэӈчир. Ялавутта хоррам, – асаткан иркалран.

— Алатли, тек бэлдим, – хобо ноӈман айӈурнан. – Ай… Ай… Ай… би-дэ хоррам. Якав эрэк? Тикунике.

— Якав эрэк бисивэн унурам, – асаткан гɵнни. – Эньму укчэнрин. Эрэк дыгэн уӈнэлкэн, дёр унӈэли гиркаватти делгэнкэ наӈчинни.

— Би бэйди харам. Далила амму бэриптин. Ноӈман делгэнкэ дептин гɵнитэн.

— Тек ноӈан муну дебдин.

Яв-да нектэй эми хар хобол хоӈнаритан, тадук унэт энтэкэе намалгаритан. Хэттидюр хоӈнадай-да туркуритан.

— Асаткан, хи эди набуткир.

— Он этэм набутта?! Хиндук-тэкэн эйдун.

— Харам. Тадук би идук хадим элэ наӈчин бисивэн.

— Харис, харис. Курунь мину элэ эмурис.

— Э-э, эди хоӈкир.

— Хоӈдим, хиндук этэм улгимир. Хиндук-тэкэн эдук дюлэски нёлтэм этэм иттэ. Хиндук-тэкэн эньму мину бэририди гору хоӈдин. Хиндук-тэкэн, хиндук-тэкэн…

— Одли. Этэв мину хупкуттин: «Адалла хорриди эди тачиннюн хоӈнар. Бисий урэчин бидли. Эгден делгэнкэ хину дэлмиддэкэн-такан хоӈнали. Таракам бидин-ул ноӈан унӈэдукун бакаркидинри». Тачин гɵнин.

— Тарав ханикан ями дюллэ эчис укчэнрэ?!

— Омӈарив.

— Омӈарив, омӈарив… Тек-кэ яв некчип?

— Алатли. Делгэнкэ муну дэлмиддэкэн як биси эӈиди хоӈнаӈанни. Таракам унӈэдукун бакаркадинри.

Олрачимӈа тарав эчи долдача бисин, хэпкэлэн ӈалдукун нɵсэгчэн, нуӈу хобол эчилтэн дэриснэ.

Олрачимӈа асаткан хобов илрарин:

— Хи унэт кɵчукэн бисэнри. Хину дептиди этэм дялур. Эгдесукэн оли, – гɵниди мɵлэ мултурин.

Мɵлэ гɵбэриди асаткан энтэкэе хокнин. Няпчиди хоӈнаснин нян тɵӈэр хунталан ясалдук бэриптин. Дюлай иссиди-такан ӈэлэм ачча очаван унурин. Эдук дюлэски тɵгэӈчири бидэй мулгаттин.

Хобо-ка асаткан хɵрчэвэн иттиди мэргэттин: «Би гɵнчэву унуча, алике. Би-да мандудаку. Эсэку хɵррэ ядин-си, асаткан бидлэдун кɵкэдэку-дэ. Ариӈка, делгэнкэ, мину дебли».

Тачин ноӈан кɵкэрин.

Асаткан-ка амарла эӈи хобов бакалдарин. Ноӈаннюн ɵмнэрип эне нессɵн бакрин. Ноӈман дюлдэлэ эгден, хоя ɵрэлдэлкэн, бини алаттин.

Хагды ориди нɵсэгчэн хобо дюгулин хурэлтэки тэлэнгэрэн. Тэлэӈми хобо ноӈан битлэдун кɵкэчэвэн ями-да укчэннɵттэн.