Һэйэ биаҕан 13 инэҥидун Россия ойлин печать инэҥиҥмэн илкэббөттэн

Һэйэ биаҕан 13 инэҥидун Россия ойлин печать инэҥиҥмэн илкэббөттэн

Эрэк инэҥидун Россияла „Ведомости“гэрбэв газетав 1703 анҥаниду элэкэс ньөвритэн Пётр I ньунчэдьин.
Газет гургэвчимҥэлбэн коллегалбур чэлэвутэн профессиональнайды һэбдьэкчитэн һокамкатап. Гургэдутэн чэлэн айу, Коки уйэттэн. Гургэлэтэн эдэн эдэндьиддиккин-ньун бидэн.

 

Ньока төөрэҥэн бэгэн ҥуунэмэчимҥэн Айсен Сергеевич Николаев журналиһалду ай гургэгэтэн, ньэсэлкэн билэлэр, абгару дьулиттэн. Ноҥан илкэнни ньан печать эгдьэнэч бэлривэн мут бинидут, общественнай мэргэн илуптидун. Айсен Сергеевич печать ветераналдун, журналистика гургэвэн тэгучэлду, нөсэҕчэрду илун бисивэтэн илкэникэн эгдьэн тэкэми исун.

 

Андрей Исаков

Зоя Афанасьевна Степанова тулматтан

УлусМедиа фотон

Написать комментарий

11 + одиннадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ