13 йон шомор киндьэгэ российский печать Подьорхоги

13 йон шомор киндьэгэ российский печать Подьорхоги

Таң датэгэлэ ааңилэбэдэк хаин российский печатькэ укэйльэл киэйоол газетэк «Ведомости», тамун укэйльэл 13 йон шомор киндьэгэ 1703 ньэмолҕилгэ Петр l указкэт.

 

Поздравльайт льэйильи мит коллегэпул тиң профессиональный праздниккэлэ!
Титтин чуму омоогэн, омось уйиңигэн, илэйэ титтин хамиэгэн!

 

 

Якутия Главаги Айсен Николаев шубэдьэгэт моннуй журналистпэин омось уйиңигэн монут, омось модоңигэн монут, эл йоольэңигэн.

Глава аай моннуй, печатный изданиепул общественный мнениегэлэ мойнуңа.

Айсен Николаев пасибэлэдайльэлум отрасль ветеранпэңин, киэйиэн таа, таат мэдин уйсьоонпэңин.

 

Андрей Исаков

Одул титэ шурэлэшум Любовь Дёмина

Фото УлусМедиа

Написать комментарий

пять + 7 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ