Омосьэ кэнмэпул, кэлтэл илльэ ньэмолҕилэ!

Омосьэ кэнмэпул, кэлтэл илльэ ньэмолҕилэ!

Йэльоодьэ укэйнул лаагэт календарьгэ тиң киэсьэ ньэмолҕил символги — Эмбэйэ Оожин Чолҕорок. (Чолҕорок, Котэк).

 

Тит лэйдиийэмэт, Чолҕороньэ чэнчэ фактэпул льэңил мит традиционный культурэгэ, культурэгэ йообии одулпэгэ?

Тудаа одулпэ миибэпки эндьоонпэ титэ ньууньэңи. Унмунгэ чаңдэлаагэт, Чахадан унуңгэ Чолҕород-омок модойоонпэк, Хорходондьиигэ — Анид-омок модойонпэк, Унмун лэллугулаагэт, Алазея унуңгэ — Эрбэткэн — омок модойоонпэк.

 

Одуд ажуу таат культура исследовательги к.19 — нач.20 в. В.И. Иохельсон тамунгэн шурэлэшльэлумбэдэк : «Йиэнбэнпэ омук ньуупэгэ тотемизм йуөтэмэт. Чолҕоро таат анил , тамунпэ тотем оотэй Ясачный таат Поповский одулпэгэ».

 

Тотемизм — тамун первобытный культ тотемов. Тотем — эндьон ( идэңидэ природа явленияги, ульэгэ, кушнэмэ предметэк), тамун покровитель таат чомоолбэн шоромон миибэгэ.

 

Таң тотем йуөтэмэт мифологиягэ таат фольклоргэ. Таат, палеазиат устный народный творчествогэ Чомпарна лэбиэн мирэк аанумлэ, шоромопңин хамиэнуннум. Чолҕорон миибэгэ В.И.Иохельсон шурэлэшльэлум чолҕорон чульдьиипэ , таа чолҕоро паайлоой, өнмэңи, таатмиэй нодолэк.

 

Чульдьиипэгэ Чолҕорогэлэ эл моннуңи первопредок, таат льэт тудэгэ льэй особый рольэк. Таат, льэнуй связьэк Чолҕоро шоромопньэ (тудэгэлэ уө титэ мойнуңа), тудэл Чульдьии Пулуткэлэ кимданьэриинуннум. Таат мондин можно чульдьиипэгэ льэй одулпэ тотемический представлениепул.

 

Одулпэ промышляйт эйрэңидэгэ, омось пэнинуңа чолҕорон амунпэ: кокэги омось пэнинуңа, эл эйрэңгэн монут амунпэгэн, тоукэпул эл лэйңигэн монут, чуму лосилңин пэшшэйнуңа, оожийңин.

 

Чолҕорон амунпэгэн, кэбээгэн йуонуңа ходо охотагэ эйриэнуңи., кин кэлдин льэнуй. Амунпэ лосилгэ мойнуңи, таат йуөнуңа, лэмдик ходо кудэ.

 

Книга обложкэги «Одулпэ чульдьиипэги, мифэпул таат легендэпул», шөрилэшул шоромок М. таат И. Поповы.

 

Тит лэйдиийэмэт, Николай Иванович Спиридонов (Тэки Одулок) — основоположник юкагирской литературы, ученый, общественный деятель, тудэл Чолҕорон миибэн шоромок. Тудэ книгагэ «Жизнь Имтеургина-старшего» Тэки Одулэк шурэлэшум: » Чахадэн унуңгэ ,нэлутпэгэ,урасагэ хаарэ шароодьэ, мэт уйисьоон оодьэ. Мэт эсиэ ньууги Атыляхан Иполун, тудэл одулэк Чолхородиэ, чолҕорон шоромопкэт.»

 

Идьии школьный музейгэ Нелемнэйгэ льэй уголок, тотем Чолҕороңин, таа льэңи йоодийэпул чолҕороңин, титтэ сам уйоодьэ — тамун мусинбэн подаркэпул родительпэгэт, учительпэгэт, киэсьоонпэгэт.

 

П.Е.Прокопьева.

Одул титэ шурэльэшльэлум Любовь Дёмина

Написать комментарий

7 − 4 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ