Галина Данчикова Албэлэл Кулумалэк амутнэҥ маалаҕирэҥ йуонум

Галина Данчикова Албэлэл Кулумалэк амутнэҥ маалаҕирэҥ йуонум

Российскай Федерация Сударственнай Дума депутат Галина Данчикова титэ чаҕадьэлҕа арктическай улуспэн эдьил амутнэҥ маалаҕирэҥ йуонум.

11 январьҕа тудэл телефонҕан ньиэдьил “Колымскай правда” лэмльэ редакторньэҥ, депутатпул районнай собиэт транспорт, ЖКХ тадаат энергетика председательньэҥ Алексей Курило льэл.

 

 

Галина Иннокентьевна Албэлэл Кулуман эдьил йавнэр кичилэк амутнэҥ маалаҕирэҥ йуом. Албэлэл Кулумаҕа иральадьэпэ пойуодьэ льэнул. Адаатэҥ ньидьил уучич.

 

Черскай пэчуолэкҕа ньидьэрпэй электроснабжение наадуо. Проект льэл, туҥ проект госэкспертиза уучич. Нэмэ туҥ электроснабжение виэм, пойудьэ поҕодэ наадуо.         

  

Албэлэл Кулума амаладьачэ нимэҕа ньидьэрпэй нимэ наадуо. Туҥньэ курильил республиканскай уровеньҕа аҕуой вэльииҥа, тадаат туҥньэ иральадьэ амутнэҥ чаҕадьэл эвльэ. Ваайи амаладьачэ нимэҕа чаҕадьэй чии эвльэ

ЖКХ иральадьэ амутнэҥ чаҕадьэлпэ наадуо. 2016 с-ҕа йаан пугулэндьэпэ таадийуол амутнэҥ маалаҕирэҥ йуол наадуо. Колымскайҕа ньидьэрпэй пугулундьэпэ өгэтэтэл.

 

 

Андрюшкиноҕа нефть-склад наадуо. Алексей Курило Черскай пэчуолэкҕа дополнительнай склад виэтэл мони. Хада материалпэ, ремпкомплектпэ тадаат запасной частьпэ кудэрэтэл.

 

 

Зеленай Мысҕа энун портҕа амутнэҥ реконструкция наадуо. Хуодэбан туҥньэ курильил виэм – кинуольэлк эл курильинум. Тиндальэ туҥньэ курильил эл виэл.    

 

Албэл Кулума йавул нимэ “Арктикан йавулпэ” хандьэ йавулпэҕа анаан амутнэҥ чамбиинуйуол.

Тадаат мол арктическай кичилҕа анаан икльань запасной частьпэ наадуо. Чаҕадьэй чии эл амутнэҥ чаҕадьэнуҥи, таатльэр амутнэҥ карьера эвльэ. Мол туҥньэ чаҕадьэл амахаал. 

Галина Иннокентьевна мони, көнмэльэпэ курильилпэ Республика Правительстваҕа председатель Андрей Тарасенкоҕа мэтул. Тудэл Албэлэ Кулума саҕанэй чииҕа ньидьэрпэй сукунмольҕалҕа мааруол, амутнэҥ эдьил тадаа амуориилэҥ молийим! Галина Данчикова мони, нэмэ Албэлэл Кулумаҕа кэлул-будьэтэм. 

 

«Колымская правда»

(Фото с официального сайта Галины Данчиковой и Алексея Курило).
Аруунмөрийэ – Мария Тоенто

Написать комментарий

13 + 18 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ