«Регион Транзит Груп» мэмдэл Албэлэл Кулума лайниичэчииҕа УАЗ машиналэҥ тадим

«Регион Транзит Груп» мэмдэл Албэлэл Кулума лайниичэчииҕа УАЗ машиналэҥ тадим

Албэлэл Кулумаҕа ланиичэчииҕа чамбиилэҥ аптэйнуҥа, тадаат мэмдэлпэ вайи туҥньэ чаҕадьэлҕа чамбиинуҥа.

Миринь ООО  “Регион Транзит Груп” Албэлэл Кулума лайниичэчииҕа лайниичэ сукунпэ тадаат УАЗ машиналэҥ тадиҥа.

ООО “Регион Транзит Груп” моойчэ Андрей Легеев мони: мит чуҥдэнуҥи, нэмэ мит Россия лайниичэчииҕа чамбийуол морав .

Пойуодьэ: Колымская правда

Аруунмөрийэ — Мария Тоенто

Написать комментарий

5 − два =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ